adminml

Proč neexistuje prostoročas

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Jan Fikáček: Proč neexistuje prostoročas

Protoročas je základní pojem Einsteinovy speciální teorie relativity, který poprvé výslovně formuloval v roce 1908 Einsteinův učitel matematiky Hermann Minkowski. Odmítnutím prostoročasu by se měla teorie relativity zhroutit, ne?

Fyziky můžeme uklidnit, že nebudeme odmítat čtyřrozměrné pojetí speciální teorie relativity (dále jen STR), neboť to je skutečně její úhelný kámen, bez kterého nemůže fungovat a nemůže být vysvětlena. Nebudeme ani odmítat propojení prostoru a času, které je stejně nezbytné, nicméně vysvětlíme toto propojení odlišným způsobem, než je běžně vykládáno. Jde především o fyzikální interpretaci Minkowského modelu, jehož stará chápání zřejmě brání hlubšímu pochopení věci. Blog není těžký na pochopení, ale je nutné překonat stávající pojetí, které máme pevně „zašroubované“ v hlavě.

Vraťme se ale na chvíli do historie STR. STR zformuloval mladý Einstein v roce 1905, ve stejném roce udělal totéž Henri Poincaré, ale neuměl jí dát vhodnou fyzikální interpretaci. Podobný je důvod, proč není za zakladatele STR pokládán Hendrik Lorentz. Toho, jak sám přiznal, nikdy nenapadlo, že zpomalení času, které zformuloval v roce 1904, je reálné a považoval ho pouze výpočetní trik. Tím také, podobně Poincaré, nebyl schopen své správně formulované Lorentzově transformaci, tomuto jádru STR, dát správné fyzikální pochopení. Nutno podotknout, že všichni tito hlavní aktéři, a někteří další, své práce povětšinou navzájem neznali, takže i Einstein si vlastně odvodil celou STR sám bez znalosti prací jeho předchůdců.

Vraťme se ale k pojmu prostoročasu. Základní je v současném obvyklém chápání poněkud mechanická představa, že existuje nám známý 3D prostor a čas je na tento prostor kolmá čtvrtá dimenze. Tato mezi lidmi hodně rozšířená představa říká, že když si ze 4D prostoročasu jednu prostorovou dimenzi ubereme, můžeme si náš 3D prostor představíme třeba jako list papíru. Dále pak můžeme ve směru kolmém na tento list položit další list a pak další a další, a tak vyrobit vlastně jakýsi balík papírů nebo knihu (viz obrázek níže). Když si místo listů papírů představíme filmová políčka, na nichž je film nějakého pohybujícího se objektu, máme pěknou představu prostoročasu, i když s ubranou jednou prostorovou dimenzí.

 

Metafora s balíkem papírů či štosem filmových políček má ale jednu nepřesnost. Listy papíru jsou řezy balíku v přesně určeném směru. Jenže princip relativity STR vyžaduje, aby řezy tohoto balíku byly možné prakticky v libovolném směru. Každý směr je navíc zcela rovnocenný. Můžeme si tedy prostoročas představit spíše jako bochník chleba, který můžeme nařezat na krajíce v libovolném směru. To, že nůž můžeme otočit do libovolného směru odpovídá Lorentzově transformaci STR, protože tato je totiž vlastně rotace ve 4D prostoročase.

 

I obvyklý 3D prostor můžeme řezat v jakémkoliv směru. Obvyklá souřadnicová soustava v 3D prostoru daná známými osami x, y a z, zvaná kartézská, podle jejího autora René Descarta, může mít své osy orientované libovolným směrem. Je to vlastně totéž, jako když obcházíme pozorované těleso a vybíráme si směr, ze kterého se na něj díváme.

Jenže právě tato možnost výběru libovolného směru pohledu, přičemž každý směr je zcela rovnocenný, což v případě STR odpovídá principu relativity, je pro pojem prostoročasu problematický. Říká totiž, že čas může mít v časoprostoru libovolnou orientaci. To ale jasně říká, že všechny dimenze prostoročasu jsou zcela rovnocenné a ne, že se jedna výrazně liší, protože je časem. Vlastně to pk znamená, že libovolná dimenze, která je prostorová, se pro jinak se pohybující těleso může jevit jako čas. Zcela jasné je to zejména v obecné teorii relativity (OTR), která konstatuje, že v černé díře si čas a prostor prohazují své role. Neboli dimenze, která je z určitého pohledu časem, je z jiného pohledu prostorem a obráceně.

Jestliže ale tedy každá osa, každý směr, může být vlastně časem, co určuje který směr je čas? Nemohou to být vlastnosti prostoročasu samotného. Z STR je známo, že i když jsme v klidu, pohybujeme se ve čtvrté dimenzi rychlostí světla. Právě tento pohyb registrujeme jako čas, tedy pohyb, který nevidíme prostorově, neboť je to pohyb kolmý na 3D prostor, ve kterém vnímáme. Pokračujme metaforickým brainstormingem, aby vše bylo jasnější.

 

Můžeme si to představit tak, že jsem bytosti žijící uzavřené ve 2D listu papíru a vidíme jen to, co je právě v/na tomto listu. Nevidíme něco, co je nad nebo pod tímto listem. Tento list se přitom pohybuje „naplocho“ nějakou rychlostí c ve směru červené šipky, viz obrázek výše. List sám je vůči nám v klidu, jsme jím totiž unášeni, takže nevidíme žádný jeho pohyb. Představme si ale, že ten list je jemné síto a proto při pohybu toho „listu“/síta proudí sítem vzduch. Máme-li přístroj, který umí registrovat tento proud vzduchu, třeba podobnou vrtulku, která měří množství proteklého benzínu u benzínové stanice, nebo něco jako měřič průtoku vody v domácnosti, můžeme je použít jako hodiny měřící čas. V případě skutečného času, tedy když opustíme tuto metaforu se sítem a vzduchem, je zřejmě „proud“ (je-li to proud) tak jemný, že „protéká“ i všemi elementárními částice. Pak je tento „proud“ pravděpodobně kvantového vakua/gravitačního pole (zatím) nepozorovatelný a všudypřítomný. To dobře odpovídá vlastnostem času, jak ho chápeme.

Když teď uvážíme, že čas není nic jiného než pohyb „prostoročasem“, jak ho vykládá STR, je zcela zřejmé, že čas není vlastnost samotného prostoročasu, ale čas je pohyb objektů tímto médiem. Samotné toto 4D médium nemá žádný speciální směr, který čas evidentně má, neboť by jinak neplatil princip relativity, rovnost jakékoliv rotace, jakéhokoliv směru. Proto tedy toto médium samo o sobě neobsahuje čas. Čas se do něj vložen teprve pohybem objektů v něm.

Vrátíme-li se do našeho obvyklého nerelativistického světa, lze v analogii říci, že náš 3D prostor se nestane prostoročasem jen proto, že se v něm začne něco, třeba auto, pohybovat. Pořád to bude jen prostor a ne prostoročas, čas tam bude oddělen od prostoru. Otázka tedy je, proč je v „prostoročasu“ čas tak úzce spojen s prostorem. Jako první krok můžeme udělat to, že si uvědomíme, že už prosté nám důvěrně známé pohyby v našem prostoru rychlostí v jsou spojením prostoro a času. Například už fyzikální rozměr rychlosti je vzdálenost lomena časem, tedy [m/s]. Spíše to tedy vypadá, že náš čas a náš prostor jsou odděleny a spojuje je pouze pohyb. To, že nakreslíme graf, kde na jedné ose bude čas a na druhé prostor (jedna dimenze) a do těchto souřadnic zakreslíme třeba pohyb auta (viz obrázek níže), neudělá z našeho prostoru prostoročas.

 

U STR je situace poněkud jiná. Zdá se, že pohyb v prostoročase nemůžeme zastavit tak, jako zastavíme třeba pohyb auta v našem prostoru. Když se v prostoročase skrytě pohybujeme stále rychlostí c, jsme tímto pohybem unášeni a nic s tím neuděláme. Můžeme si představit, že jsme vlastně vlna v tomto 4D médiu, která se nutně pohybuje rychlostí vln v tomto médiu, tedy rychlostí c. Energie tohoto pro nás neviditelného, neboť na náš 3D prostor kolmého pohybu se pak také projevuje jako hmotnost, podle známého Einsteinova vzorce E=m.c2.

Nemůžeme tedy náš pohyb v prostoročase nijak zastavit jako můžeme třeba zastavit pohyb člověka v běžném životě. To je to, co více spojuje prostor STR a časem, neustálý neodstranitelný pohyb. Navíc se dá říci, že tento pohyb náš 3D prostor spoluvytváří. Jak to myslíme? Je dobře známo, že pohyb v STR znamená kontrakci délky pohybujícího se objektu ve směru pohybu. Toto zkrácení se překvapivě týká i prostoru. Stačí, když si představíme dvě za sebou stejnou rychlostí letící kosmické lodě spojené železnou tyčí. Tyč se samozřejmě taky zkracuje, jako ony lodě, tedy i vzdálenost těchto lodí se zkracuje. To platí, i když tam ta tyč není, tedy zbude tam pouze prostor. Evidentně se proto zkracuje i sám prostor. Z STR dále víme, že při rychlosti světla se každá konečná délka zkrátí na nulu. Tedy vlastně i prostor ve směru onoho pohybu zkrátí jedu svou dimenzi na nulu, tedy o jednu dimenzi přijde.

Stačí tedy domyslet, že se vlastně ve skutečnosti pohybujeme ve 4D prostoru, protože se ale pohybujeme rychlostí světla c, je prostorová dimenze ve směru našeho pohybu zkrácena na nulu, tedy ji nemůžeme vůbec vidět. Pod tuto představu by se dnes asi mnoho fyziků nepodepsalo, ale zní poměrně logicky. Je-li tato myšlenka správná, pak je ale nutně 3D prostor pouze virtuální, jevový, nikoliv „skutečný“. Z této představy navíc zcela jasně vyplývá, proč je čas vždy kolmý na náš prostor. Je to proto, že zbylé 3 dimenze musí být vždy kolmé na náš pohyb rychlostí c. A jasně z této představy plyne i Einsteinův princip relativity: vlna, kterou jsme my neseni, se může „prostoročasem“ pohybovat jakýmkoliv směrem a každý takový směr bude rovnocenné. Každá inerciální soustava, to jest každý vnímaný 3D prostor, tedy každý řez 4D prostorem libovolným směrem, je rovnocenný.

Z toho ale plyne, že neexistuje žádný 4D prostoročas, ale jen 4D prostor, jehož všechny dimenze jsou stejné a každá vypadá jako ty 3 ostatní, nám známé. Čas je pohyb tímto 4D prostorem rychlostí c, pohyb tímto 4D médiem. Tento pohyb vytváří klamný dojem, že jedna dimenze, ta kterou nevidíme, neexistuje a že z ní zbyl pouze čas.

Stejně tak, jako graf pohybu auta na posledním obrázku není prostoročasem, stejně není Minkowského 4D model žádným prostoročasem, ale pouze 4D prostorem, ve kterém se děje pohyb pouze rychlostí c. A podotkněme, že stejně jako na posledním obrázku není auto všude najednou, že ona čára je paměť polohy auta v místech, kde už ono auto dávno není, stejně tak světočára pohybu ve 4D Minkowského modelu není aktuální poloha nějakého objektu. Je to pouze paměť bývalých poloh tohoto objektu v místech, kde se už dávno nevyskytuje. To ukazuje představu eternalismu neboli blokového vesmíru, tedy koncepci, že veškerý čas existuje ve 4D „prostoročase“ najednou v jednom okamžiku, včetně veškeré minulosti a budoucnosti, jako zásadně chybný.

A mýlil se i Albert Einstein, když prohlásil: „…rozlišování mezi minulostí, přítomností a budoucností je pouze tvrdošíjně vzdorující iluze.“, viz blog Chybička pana Einsteina aneb proč není současnost (čas) jen iluze.

 

Blog Jana Fikáčka na iDNES: ODKAZ

 

Jan Fikáček

Vystudoval chemii, kybernetiku a teorii systémů (interdisciplinární studia). Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze. Nyní PhD student filosofie teoretické fyziky na FF UP Olomouc. Pracoval jako evropský expert pro „Future and Emerging Technologies“. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR (lidé s IQ nad 148 (US norma)), zakladatelem a předsedou Einsteinovy společnosti (IQ nad 180). IQ 196 testem Raven matrix II (certifikát Mensy ČR). Více informací zde.

(Upozornění pro vědce. Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy, prosím jako dizertační práci. 🙂 Autor má zde uváděné základní myšlenky propracované do hloubky, do blogu pro veřejnost však není vhodné uvádět příliš složité formulace. Autora ale baví komunikovat s veřejností, proto tato forma s expresivním vyjadřováním, které k popularizaci patří.)

 

Životopis

Narodil se 21. dubna 19** v Ostravě. Zde vystudoval Chemickou průmyslovku a poté interdisciplinární obor Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB).

Po studiích působil rok jako 3. tavič vysoké pece a pak 2 roky na Ekonomické fakultě VŠB jako aspirant (studium CSc.). Pak se přestěhoval do Prahy, kde působil na Ústředním dopravním institutu (ke konci jako vedoucí katedry řízení), což byla vzdělávací organizace Ministerstva dopravy a spojů. Od roku 1988 do roku 2001 vyučoval na Universitě Karlově, konkrétně na Matematicko-fyzikální fakultě a zejména pak na Přírodovědecké fakultě UK, externě na FAMU, AVU a Filosofické fakultě UK.

V následujících dvou letech působil v soukromé sféře v oblasti IT vzdělávání a digitální fotografie. Poté se přestěhoval do zahraničí, kde byl zpočátku na rodičovské dovolené a poté pracoval 6 let v oblasti evropské počítačové bezpečnosti. Kratší dobu působil jako evropský expert pro „Future and emerging technologies“, zejména pro rozšířenou a smíšenou realitu. Nyní pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

 

Intelektuální život

Od mládí se intenzivně zajímal o sci-fi, fyziku a filosofii fyziky. Ve 13 letech navštěvoval kurz kvantové fyziky a kvantové chemie na VŠB a věnoval se soukromému studiu na rozhraní fyziky a filosofie. Zúčastňoval se, počínaje základní školou, různých olympiád a uspěl zejména v matematických. Navštěvoval městský Klub mladých matematiků v Ostravě.

 

Studia

Vystudoval Chemickou průmyslovku v Ostravě, obor chemická technologie. Poté nastoupil na studium interdisciplinárního obor Systémové inženýrství (kybernetika, počítače, ekonomika, teorie řízení, teorie systémů) na Ekonomické fakultě VŠB. Od rektora získal individuální studijní plán. Největší vliv na něj po dobu studií měl obor obecná teorie systémů, hraničící s filosofií.

Po ukončení studia a po roční dělnické praxi pracoval dva roky na téže fakultě jako aspirant (1983-1984). V této době zpracovával program na analýzu ekonomických ukazatelů a soukromě, částečně úspěšně, modeloval průchod kvantových částic dvěma štěrbinami a samo-interferenci této částice. V rámci této práce navrhl experiment poukazující nerozlišitelnost náhodných a pseudonáhodných čísel.

 

Akademická sféra

V roce 1985 nastoupil na katedru řízení Ústředního dopravního institutu, kde se věnoval exaktním metodám řízení, počínajícímu rozvoji výpočetní techniky (počítač SM 3-20) a obecné teorii systémů. Sepsal několik učebních textů, z nich stěžejní byl text Obecná teorie systémů. Z politických důvodů (připravoval např. text Krize socialismu) odešel v roce 1988 na Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde učil filosofii fyziky a matematiky.

Přes 10 let působil následně na Přírodovědecké fakultě UK, kde učil zpočátku teorii systémů. Po přechodu z Katedry demografie a geodemografie na Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky začal vyučovat výpočetní techniku, zejména právě se rozvíjející Internet (rok 1995). Byl administrátorem unixového SGI serveru. V roce 1997 poprvé začal přednášet semestrální kurz „Filosofie virtuální reality“, který byl otevřený jak pro celou Karlovu universitu, tak pro všechny vysoké školy v ČR. Byl to také zřejmě první internetový vysokoškolský kurz v ČR. V rámci tohoto kurzu prezentoval vlastní filosofickou koncepci zvanou infinitní relativně fraktální strukturální fenomenologie a její aplikace do teoretické fyziky (viz např. „Technologie výroby času„), psychologie (přednáška „Byl jsem Franzem Kafkou“), sociologie a fyziologie (viz „Technologie výroby Boha„), atd. Populární nástin zmíněné tzv. totální fenomenologie lze najít v textu „Technologie výroby skutečnosti“ nebo ve specificky zaměřeném konferenčním textu „Skutečnost jako přirozená virtuální realita“ (viz publikace a reference).

 

Mensa

Některé ze zmíněných přednášek, jako například „Naučte svého psa kvantovou mechaniku“, byly původně vytvořeny jako popularizační přednášky společnosti Mensa ČR, spolku lidí s IQ nad 130, jehož byl předsedou v letech 1991 až 1997. Zároveň reprezentoval národní Mensu jako člen Mezinárodního výboru ředitelů (IBD) Mensy International a byl členem Mezinárodní rady (IGC) světové Mensy. V té době také založil a vedl Einsteinovu společnost, což byla společnost lidí s IQ nad 150. Poměrně aktivně vystupoval v médiích, televizích, rádiích a publikoval články v časopisech. V letech 1991-96 založil a organizoval soutěže pro geniální dívky Miss Mensa a Miss Einstein (dívky s IQ nad 150), od roku 1996 do roku 2001 pak realizoval soutěž Miss Internet, kde intelektuální schopnosti soutěžících tvořily většinu kritérií výběru vítězek. Partnery této soutěže byly firmy IBM, Microsoft, Seznam.cz, CK Fischer, Czechoslovak models, Autocont atd.

V roce 2000 pracoval jako kreativec v projektu vědecko-vzdělávacího centra E-area. V rámci tohoto projektu prezentoval již zmíněnou filosofickou koncepci inspirovanou virtuální realitou a to třeba také v RIBA – Royal Institute of British Architects v Londýně nebo v rámci Fóra 2000 na Pražském hradě v sekci „Globalizace a cyberhumanismus“. Navrhl a spolurealizoval virtuální model speciální teorie relativity, který byl za podpory společnosti Silicon Graphics Incorporation a projektu Praha – Evropské město kultury 2000 prezentován poradenské společnosti Andersen consulting.

V letech 2001 a 2002 pracoval v soukromém sektoru, zpracovával Státní informační politiku pro vzdělávání jako zaměstnanec European Institute for IT Education a poté krátce pracoval v oblasti digitální fotografie jako zaměstnanec Institutu digitální fotografie Ondřeje Neffa.

 

Působení v zahraničí (2003-dosud)

Po přestěhování do Belgie se v letech 2003-2006 velmi věnoval digitální fotografii, zejména tzv. High dynamic range fotografii (HDR) a byl pionýrem tzv. reflexní HDR fotografie. V roce 2004 měl výstavu fotografií „ČR ve stylu Franze Kafky“, která byla součástí oficiální prezentace ČR u příležitosti vstupu do EU. Další výstava, pod záštitou komisaře Špidly a Českého stálého zastoupení při EU, byla u příležitosti Českého předsednictví EU, v hlavní budově Evropské komiseBerlaymontu. V roce 2008 pak připravil putovní výstavu po eurocentrech České repubiky pod názvem „Tak trochu jiný Brusel“, iniciovanou Úřadem vlády ČR. V roce 2004 prezentoval svou koncepci počítačem podporované empatie(CAE) z roku 1997 na fóru evropských expertů. V roce 2005 pracoval jako evropský expert pro smíšenou a rozšířenou realitu v rámci výzvy Budoucí a vznikající technologie 6. Rámcového programu. Od roku 2007 působil 6 let jako evropský expert pro počítačovou bezpečnost a obecnou bezpečnost. V současnosti pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Od roku 2012 znovu oživuje svou činnost v oblasti filosofie fyziky a filosofie. Tato témata v populární formě zveřejňuje na své blogu (iDnes) a zakládá na Facebooku skupinu Filosofie (Metafyzická systemologie). K dispozici je např. videozáznam jedné z jeho přednášek s názvem „Je čas pouhá iluze?“ ze srpna 2016.

 

Zájmy

Vždy aktivně sportoval, v mládí (17-18 let) se závodně věnoval silniční cyklistice, stejně pak několik let od roku 1997. V období let 1988 až 1995 se věnoval dálkovým běhům (nejlepší čas v maratónu 2:45:01).

 

Publikace (není-li uveden autor, je autorem JF)

Kolektiv : Přehled hlavních ekonomických ukazatelů pro řízení VHJ, VŠB Ostrava, 1984

Kolektiv : Ekonomické hry a základní oblasti jejich využití, VŠB Ostrava, 1986

Fikáček J., Skýva L.: Základy aplikací mikropočítačů v dopravě, ÚDI Praha, 1986

Obecná teorie systémů, ÚDI Praha, 1987

Co je to systém a systémový přístup, PřF UK Praha, 1987

Slovník nejpoužívanějších systémových pojmů, ÚDI Praha, 1987

Observaciones sobre questiones filosoficas de la direction,ÚDI Praha, 1987

Obecná teorie systémů dnes, In Sborník 19.konference o systémovém inženýrství, DT ČSVTS Praha, 1987

Introduction breve en la teoria de sistemas, ÚDI Praha, 1988

Systémové vlastnosti v dopravě, ÚDI Praha, 1988

Iděntifikácija i děfinicija sistěmy, In sborník mezinárodního demografického postgraduálu, PřF UK Praha, 1989

Moderní programové vybavení pro řízení I – Textové procesory, ÚDI Praha, 1989 (WordStar)

Moderní programové vybavení pro řízení II – Databáze, ÚDI Praha, 1989 (dBase II)

Asnovy sistěmnovo padchoda, In Měždunarodnaja letňaja škola děmografiji i demogeografiji, PřF UK Praha, 1989

Textový editor Text602, Smile, Praha 1990

Technologie výroby Boha, Smile, Praha 1991

Naučte svého psa kvantovou mechaniku, Smile, Praha 1992

Technologie výroby Boha, Technický magazín, č.4, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Superperpetuum mobile podle pana Fikáčka, č.10, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Editor D (manuál programátorského editoru pro UNIX), Daněk software, Hodonín 1994

Rádio, televize a co dál? Virtuální realita, Ekonom, č. 41, ročník XXXVIII, Praha 1994, ISSN 1210-0714

Proč chytří lidé dělají takové hlouposti?, Ekonom, č. 52, ročník XXXX, Praha 1996, ISSN 1210-0714

Skutečnost jako přirozená virtuální realita, 1997

Úvod do Internetu a WWW, Karolinum, Praha 1998, 69. str. ISBN 8071845329.

Technologie výroby skutečnosti, E-area, 1998

Manuál ISŠU I.etapy SIPVZ (ISŠU – informační systém školení učitelů, SIPVZ – státní informační politika ve vzdělávání), MŠMT, Praha 2002

Jan Fikaček – fotografický profil s HDR fotografiemi, Digital Photographer, č. 6, Kijev 2006, registracia KB č. 10903, podpisnoj inděx 91153

HDR fotografie Zazděná řeka a Zábradlí Evropské komise, DIGI foto, č. 3, Brno 2007, ISSN 1801-0873

Náhoda neexistuje, a přesto se jí nelze zbavit, Neviditelný pes/Lidovky.cz, 8.5.2007, kopie zde

Dinant Aerial View by Jan Fikacek (dvoustránková HDR fotografie), Digital Photo, č. 105, Peterborough (UK) 2008, ISSN 1460-6801

Jan Fikacek – Portfolio Tchéque (fotografický profil s celostránkovými HDR fotografiemi), Phot’Art International, č.15, Armentiéres (France) 2009, ISSN 1950-9928

Jan Fikacek – photo exhibition SUrREAL EUROPA IN A CZECH WAY, in the Berlaymont (the main building of the European Commission), 2nd March to 30th April 2009, in the occasion of the Czech presidency to the EU, http://www.fikacek.cz/Berlaymont/

Photo de la semaine – SurReal in the Berlaymont: HDR photo „Two metal organisms from deep, eating the Earth“ by Jan Fikáček, Commission en direct, č. 509, Communautés européennes (c) 2009, ISSN 1830-5598

SurReal Europe – Photo exhibition by Jan Fikáček, Art in the Commission Buildings 2005-2010, European Union (c) 2010, Bruxelles, ISBN 978-92-79-15212-2, doi: 10.2798/11176

Belgické fotografie Jana Fikáčka (fotografický profil s 12 celostránkovými HDR fotografiemi), revue Prostor, 3. a 4. číslo XXX. ročníku, Praha 2012, ISSN 0862-7045

Přednáška „Je čas pouhou iluzí?“ (11.8.2016): https://www.youtube.com/watch?v=nyMOuaa7hF0

Budeme otroci umělé inteligence?, Nevšední svět, 9.3.2017

Existují paralelní vesmíry velmi podobné našemu?, Nevšední svět, 3.4.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Objective Source E-Learning (OSEL), ISSN 1214-6307, 10.5.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Nevšední svět, 15.5.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, Nevšední svět, 23.6.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, Nevšední svět, 3.8.2017

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa, Prima ZOOM magazín, 15.8.2017

Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice, ERGOT, ISSN 2533-7564, 3.9.2017

Nekonečno jako mechanický bůh, ZAJIMAVOSTI.info, 10.11.2017

Bojíte se IQ svého psa? Jestli ne, nebojte se umělé inteligence… zatím, ZAJIMAVOSTI.info, 12.11.2017

Proč je realita jen v našem vědomí a proč není zcela pevná, ZAJIMAVOSTI.info, 15.11.2017

Dnešní fyzice chybí…. více fyziky, aneb proč je matematika někdy fyzikálně slepá, ZAJIMAVOSTI.info, 18.11.2017

Je filosofie mrtvá, jak tvrdí geniální fyzik na vozíčku?, ZAJIMAVOSTI.info, 21.11.2017

Stvořil vesmír pro nás bůh?, ZAJIMAVOSTI.info, 25.11.2017

Umělá inteligence hledá pravdu, ZAJIMAVOSTI.info, 26.11.2017

Supratekutá Schrödingerova kočka, ZAJIMAVOSTI.info, 29.11.2017

Vidíme hvězdy v minulosti nebo v současnosti?, ZAJIMAVOSTI.info, 2.12.2017

Jak na multivesmíry, ZAJIMAVOSTI.info, 5.12.2017

LEGO jako důkaz, že je antropický princip nesmysl, ZAJIMAVOSTI.info, 7.12.2017

Chvála lidské hlouposti, ZAJIMAVOSTI.info, 9.12.2017

Perpetuum mobile objeveno, ale je trochu nepraktické, ZAJIMAVOSTI.info, 12.12.2017

Kvantová mechanika je mrtvá, ZAJIMAVOSTI.info, 15.12.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, ZAJIMAVOSTI.info, 17.12.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, ZAJIMAVOSTI.info, 20.12.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, ZAJIMAVOSTI.info, 22.12.2017

Morálka jako výsledek vyšších zákonitostí, ZAJIMAVOSTI.info, 25.12.2017

Jaké IQ má Bůh a jaké vesmír, ZAJIMAVOSTI.info, 27.12.2017

Je umělá inteligence úplně blbá?, ZAJIMAVOSTI.info, 30.12.2017

Filosofický idealismus – zhoubná nemoc poznání, ZAJIMAVOSTI.info, 20.1.2018

Je elektron jen myšlenka, dokud jej nevidíme?, ZAJIMAVOSTI.info, 20.1.2018

Jan nezabít člověka při teleportaci, ZAJIMAVOSTI.info, 1.2.2018

Má nositel Nobelovy ceny pravdu a existují časové krystaly?, ZAJIMAVOSTI.info, 8.2.2018

Vidíme hvězdy v minulosti nebo v současnosti?, Mensa, č. 1/2018, Praha 2018, ISSN 1211-8877

Proč je nekonečno pavěda, ZAJIMAVOSTI.info, 14.2.2018

Zvuková černá díra, ZAJIMAVOSTI.info, 18.2.2018

Existuje vůbec pravda nebo je vše jen věc názoru?, ZAJIMAVOSTI.info, 21.2.2018

Teorie relativity hraním si s „kostkami“ na vašem stole, ZAJIMAVOSTI.info, 27.2.2018

Skutečnost jako pevný model lodi v „láhvi“ našeho vědomí, ZAJIMAVOSTI.info, 3.3.2018

Matematický vesmír a chybičky pana Tegmarka, ZAJIMAVOSTI.info, 7.3.2018

Přednáška “Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí“, YouTube, 8.3.2018

Fotografie z přednášky “Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí“, Inspiration tchèque, 8.3.2018

Má větší fantazii člověk nebo vesmír?, ZAJIMAVOSTI.info, 12.3.2018

Je vesmír jen počítačovou simulací?, ZAJIMAVOSTI.info, 17.3.2018

Důkaz neexistence boha, ZAHADY.info, 22.3.2018

Důkaz neexistence ateistického boha, ZAHADY.info, 27.3.2018

Proč je matematika hmotná a váží miliony tun, ZAHADY.info, 3.4.2018

Rozuměl Einstein teorii relativity?, ZAHADY.info, 8.4.2018

Mohou být černé díry průhledné?, ZAHADY.info, 12.4.2018

Kde si můžeme přečíst svůj osud, ZAHADY.info, 13.4.2018

Co formovalo „mimozemský“ amazonský jazyk Pirahá bez číslovek, barev a času, ZAHADY.info, 19.4.2018

Je čas jen iluze?, ZAHADY.info, 20.4.2018

Proč neexistuje paradox dvojčat, ZAHADY.info, 22.4.2018

Existují přesné kopie našeho vesmíru?, ZAHADY.info, 28.4.2018

Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí, ZAHADY.info, 5.5.2018

Archeologie chaosu, ZAHADY.info, 16.5.2018

Byl Stephen Hawking tak geniální jako Albert Einstein?, ZAHADY.info, 19.5.2018

Albert Einstein neznámý, ZAHADY.info, 24.5.2018

Odkud se bere čistá energie bez hmoty?, ZAHADY.info, 29.5.2018

Žijeme či nežijeme v počítačové simulaci (našich potomků)?, ZAHADY.info, 31.5.2018

Existuje kvantová náhoda?, ZAHADY.info, 4.6.2018

Proč neexistuje nula, ZAHADY.info, 8.6.2018

Tajemné nekonečno jednoduše (1), ZAHADY.info, 13.6.2018

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa (fenomenologie), ZAHADY.info, 18.6.2018

Náboženský kolaps geniality, ZAHADY.info, 23.6.2018

Jak ihned navázat kontakt s mimozemšťany – praktický návod, ZAHADY.info, 26.6.2018

Teorie relativity jako symetrický klam a iluze?, ZAHADY.info, 28.6.2018

 

Externí odkazy

Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jan Fikáček

Osobní blog věnovaný fyzice a filosofii: http://fikacek.blog.idnes.cz/

Starší filosofické texty: http://www.fikacek.cz/categ-filosofie.html

Osobní facebooková stránka: https://www.facebook.com/jan.fikacek

Profil na LindeIn: https://be.linkedin.com/in/jan-fikacek-1845563

Rozhovor v časopise Mensa: http://casopis.mensa.cz/rozhovory/exmensan_jan_fikacek.html

Svobodová H.: Exmensan Jan Fikáček, časopis Mensa, č. 3, ročník XV, Praha 2007, ISSN 1211-8877

Facebooková skupina Filosofie (Metafyzická systemologie): https://www.facebook.com/groups/235413043298265/

Přednáška Technologie výroby boha: http://www.fikacek.cz/buh.pdf

Výběr fotografií: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/lide/7929/fotografie/?razeni%5Bpoint_count%5D=2

Výběr fotografií: https://www.facebook.com/jan.fikacek/media_set?set=a.119398308095387.7981.100000756559389&type=3

http://www.digineff.cz/art/tvorba/051125nejlepsi.html

fotografická výstava Tak trochu jiný Brusel http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tak-trochu-jiny-brusel nebo http://www.fikacek.cz/eurocentra2006-7/

http://www.fikacek.cz/bxl2004/JanFikacekA4.pdf

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7516

http://mobil.idnes.cz/tiskova-zprava-finale-miss-internet-v-primem-prenosu-pdr-/mob_tech.aspx?c=981129_0003910_mob_aktuality

http://www.e-area.cz/main.html

https://cordis.europa.eu/pub/ist/docs/fet/ie-jan05-sac-19.pdf

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login