adminml

PO STOPÁCH ILUMINÁTŮ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Petr Bajnar: Po stopách iluminátů I.

„Od dob Adama Weishaupta až po Karla Marxe, k Trockému, Bélovi Kunovi, Rose Luxemburgové a Emmě Goldmanové, se rozvíjí celosvětové spiknutí, jehož cílem je svržení civilizace. Hrálo jednoznačně rozeznatelnou roli v tragédii francouzské revoluce. Bylo hlavním motivem každého rozvratného hnutí devatenáctého století a nyní konečně tato skupina mimořádných osobností z podsvětí velkých měst Evropy a Ameriky chytila ruský lid za vlasy a stala se prakticky nespornými pány obrovského impéria.“

Bývalý britský premiér Winston Churchil těmito slovy v roce 1920 popsal významnou skupinu vlivných lidí, kteří sami sebe na konci 18.století označovali slovem ilumináti=osvícení. Vydejme se nyní pátrat po osudu této tajné společnosti, která je v současnosti předmětem mnoha diskuzí a konspirací.

 

Tajné společnosti

Tajné společnosti zde byly odpradávna. Zabývaly se tím, co někdy označujeme jako esoterní vědění. Tedy poznání duchovních zákonitosti světa a jeho využití v každodenním životě.

Část z nich směřovaly svou činnost ke konání dobra. Pochopili duchovní nauku jako významný prostředek k urychlení duchovního vývoje lidstva ve prospěch celku. Některé poznatky utajovaly proto, neboť si uvědomovaly, že by mohly být zneužity nepřipravenými lidmi. Tak v minulosti vznikaly např. chrámové školy ve starověkém Egyptě.

Zejména v posledních 6000 letech, v temném věku kalijugy se však začaly objevovat stále častěji i duchovní společnosti s opačným zaměřením. Jejich cílem se stal vlastní prospěch a moc nad lidmi.

My lidé nejsme černobílí. Je tedy pochopitelné, že většina spolků v sobě mísí prvky dobra a zla. Málo kdo chce praktikovat vědomě zlo. Naprostá většina tak činí z nevědomosti, domnívaje se, že činí dobro.

 

Šalamounův chrám v Jeruzalémě

Svou pouť za historii tajných společností a iluminátů začnu v starověkém Jeruzalémě.

Jeruzalém byl v uplynulých staletích a několika tisíciletích duchovním centrem světa. Na pahorku v jeho středu, kde vystoupil již praotec židů a Arabů Abrahám nechal postavit moudrý židovský král Šalamoun kolem roku 960 př.n.l. chrám k úctě Hospodina. Jeho stavba byla svěřena význačnému staviteli té doby Hirámu Abifovi z fénického města Tyros, obchodního a civilizačního centra tehdejšího Středomoří. Nebyl to jen prostý stavitel. Byl to zasvěcenec, který do stavby chrámu zakódoval „tajné“ vědění.

V chrámu byla uložena archa úmluvy, Árónova hůl a další předměty uchovávané židy od dob Mojžíše.

Chrám existoval až do roku 580 př.n.l, kdy jej nechal zbořit babylonský král Nabukadnesar. O století později byla zahájena stavba druhého chrámu, ve kterém kázal o pár století později i Ježíš. Nakonec ale i tento chrám byl po potlačení židovského protiřímského povstání rozbořen po roce 70 n.l.

Když v 7.stol. dobyli Palestinu Arabové nechali na místě Šalamounova chrámu postavit jednu z nejstarších mešit Skalní dóm. Muslimové zde nepřetržitě vládli až do konce 11.století, kdy bylo město dobyto první křižáckou výpravou.

 

Templáři

Křižáci, kteří po dobytí Jeruzaléma neušetřili životy muslimů, ani židů udělali z města centrum Jeruzalémského království.

V roce 1118 na jeho území vzniká nový křesťanský řád-řád templářských rytířů. Jeho pravidla sepsal vlivný duchovní a jeden z nejznámějších mystiků středověku Bernard z Clairvaux. Oficiálním posláním řádů se stává ochrana poutníků směřujících do „svaté země“. Neoficiálním úkolem jsou však i archeologické práce. Templáři mají za úkol prozkoumat podzemí bývalého Šalamounova chrámu a dalších míst s cílem objevit ztracenou archu úmluvy a zachovalé zbytky „tajného učení“. Existují legendy, podle kterých narazili mimo jiné i na zápisky Esejců-duchovního společenství které žilo v Izraeli v době Ježíše a díky němu poznali i „pravdivý příběh“ Ježíše Krista.

Jestli jsou tyto legendy pravdivé se možná nikdy nedozvíme. Každopádně však templáři prožívají rychlý vzestup. Je zajímavé, že na počátku 12.století se v Evropě náhle objevuje zcela nový a převratný architektonický sloh-gotika. Středověké katedrály jsou stavěné na základě znalosti posvátné geometrie jako architektonické vyjádření řádu vesmíru. Mistři stavitelé se považovali za nositele „tajného vědění“ které přísně střežili před nezasvěcenými.

Vedle duchovních oblastí a válčení se Templáři věnovali i obchodu. Stali se prvními globálními kapitalisty v dějinách. Jako první zavedli peněžní směnky. Jejich bohatství bylo tak velké, že se na něm stávali závislí králové a vládci tehdejší Evropy.

V průběhu 13.stol. však křesťané pod muslimským tlakem museli opustit Palestinu. Samotný templářský řád upadal. V pátek 13.10.1307 nechal francouzský král Filip IV zatknout francouzské templáře. Od tohoto okamžiku se hovoří o pátku 13-tého jako o nešťastném dni. Cílem bylo pravděpodobně zmocnit se bohatství řádu. Jeho představitelé díky mučeni se přiznali ke všech možným hříchů, včetně uctívání ďábla. V roce 1314 byl velmistr řádu Jacques de Molay upálen. Jeho kletba pronesená na hranici poznamenala osud vládnoucího francouzského královského rodu na několik příštích desetiletí.

 

Pokračovatelé templářů

Templářský řád byl sice zrušen, nicméně v jiných podobách existoval dál. Část templářů se usadila v Portugalsku a Španělsku. Zde inspirovala krále k zahájení objevitelských plaveb, které nakonec vedly k objevu námořní cesty do Indie podél pobřeží Afriky a také cesty do Ameriky.

Jiná část se přesunula do tolerantnějšího Skotska a později Anglie. Zde se v příštích staletích zasadila o vybudování základu kapitalismu.

Jistě není náhodou, že právě v Anglii poprvé oficiálně vznikla roku 1717 první lóže řádu svobodných zednářů. Společnost, jejíž členové označovali sebe za ideové pokračovatelé stavitelů Šalamounova chrámu a středověkých katedrál.

 

Adam Weishaupt a iluminátský řád

Adam Weishaupt se narodil v roce 1748 v Německu. V mládí konvertoval od judaismu ke křesťanství. Vstoupil do jezuitského řádu a stal se profesorem kanonického práva.

Dne 1.5.1776, tedy v den kdy slavíme svátek práce založil společenství, které mělo šířit vzdělání bez omezování tehdy mocnou katolickou církvi. Do roku 1784, když byl nucen přejít do ilegality získal řád iluminátů několik tisíc velmi vlivných stoupenců, mimo jiné z řad svobodných zednářů.

Ač Adam Weishaupt své cíle formuloval zcela jako filantropické a bohulibé, brzy se objevily pochybnosti o skutečném záměru hnutí. Pochybnosti vzrostly zvláště poté, kdy v roce 1785 na cestě z Frankfurtu do Paříže udeřil blesk do kurýra bavorských iluminátů a část údajných spisů, které převážel prosákla na veřejnost. Psalo se v nich:

„Masy se dle vůle iluminátů budou usměrňovat kontrolou tisku. Je třeba až do krajnosti podporovat všechny špatné lidské zvyky, slabosti, vášně a chyby.

Navykneme národy na to, aby zdání považovaly za skutečnost, aby se spokojily s povrchním, hnaly se za zábavou a unavily se v nekončící závislosti hledání něčeho nového…

Je třeba provokovat v Evropě osobnostní a národnostní protiklady, rasovou a náboženskou nenávist a vytvořit tak nepřekonatelné propasti.

Z řad otrocky podřízených je třeba volit za vládce ty, v jejichž minulosti je nějaké černé místo. To z nich udělá vykonavatele iluminátských příkazů. Tak mohou ilumináti měnit smysl zákonů a ústavy.

Kvůli korupci nejvyšších státních úředníků budou vlády půjčováním si peněz v zahraničí uvrženy do otroctví zadluženosti vůči iluminátům a státní dluhy tak budou citelně narůstat. Vyvolanými hospodářskými krizemi, když najednou stáhneme z oběhu veškeré zlato, vyvoláme kolaps peněžního hospodářství neiluminovaných. Moc peněz musí získat absolutní nadvládu v obchodě a řemeslech, aby průmyslníci prostřednictvím financí získali politickou moc.

Tak donutíme národy, aby světovládu nabídly iluminátům. Nová světovláda musí vystupovat jako dobrodinec a patron národů a oni se jí pak podřídí. Jestliže se některý stát vzepře, podpoříme vojenský zásah okolních zemí.“

 

Po stopách iluminátů II.

„Politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.“

Tato slova pronesl již více než před 10 lety známý český zpěvák Karel Gott. Je jedním z mnoha lidí, kteří se domnívají, že to rozhodně nejsou volení politici, kteří jsou těmi hlavními, kdo v posledních staletích tahá za nitky světového dění.

Vraťme se nyní do konce 18.století, kdy se ideje spolku iluminátů založených Adamem Weishauptem začaly rychle šířit z rodného Bavorska do jiných zemí.

 

USA – centrum iluminátů

Velmi dobrou půdu našly myšlenky svobodných zednářů a iluminátů v severní Americe. Již v odboji proti britské nadvládě hráli svobodní zednáři významnou roli a stáli i v čele mladé americké republiky.

Za datum vzniku USA je považován 4.7.1776, den přijetí deklarace nezávislosti. Stalo se tak shodou okolností jen pár týdnu poté, co v Německu vznikl spolek iluminátů.

Prvním prezidentem USA se stal svobodný zednář Georgie Washington. Symboliku řádu lze najít v plánu hlavního města Washingtonu, stejně jako na státní pečeti zobrazené na jednodolarové bankovce. Symbol je tvořen nedokončenou třináctistupňovou pyramidou spolu s božím vševidoucím okem na vrcholu a nápisem „Nový světový řád“.

Washington před praktikami iluminátu dvakrát varoval. Uvědomil si, že slovo osvícený nemá u iluminátů charakter božského osvícení. Je spojeno spíše s principem Lucifera. Lucifer symbolizuje světlonoše, padlého anděla. Bytost, která odhalila mnohé vysoké duchovní pravdy, nicméně nakonec v ni převážila pýcha a ona padla do sféry hmoty a temna.

Ilumináti pak vskutku v průběhu 19 a 20.století pronikli do základů americké společnosti. V roce 1913 vznikl FED. Americká centrální banka vlastněná soukromými společnostmi. Stát tím přišel o možnost kontroly vlastní měny-amerického dolaru. Poté co tuto praxi zamýšlel změnit prezident Kennedy a vrátit pravomoc státu, byl zastřelen v Dalasu.

Moc iluminátů můžeme vidět velmi silně v zahraniční politice USA po druhé světové válce. Její principy výstižně formuloval ideolog amerických neokonzervatistů Michael Leeden. „Nový světový řád“ jako ideový cíl má být dosažen politikou tvůrčího ničení stávajících systémů a hodnot doma i v zahraničí.

„Naším křestním jménem je tvořivé ničení, jak doma, tak v zahraničí. Každým dnem strháváme starý řád, od obchodu po vědu, literaturu, umění, architekturu a film, politiku a právo. Naši nepřátelé tento vír energie a tvořivosti vždy nenáviděli, neboť ohrožoval jejich tradice (ať už byly jakékoli) a zahanboval je pro neschopnost držet s námi krok. Bojí se nás, když vidí, jak rozvracíme tradiční společnosti. Nemohou se cítit bezpeční, pokud existujeme a je to právě naše existence, nikoli naše politika, jež ohrožuje jejich legitimitu. Aby přežili, jsou nuceni nás napadat, stejně jako mi musíme zničit je, abychom postoupili vpřed v našem dějinném poslání.“

 

Francouzská revoluce

Další zemi, kde ilumináti našli velmi úrodnou půdu již koncem 18.století byla Francie. Je zajímavé, že jedna z tajných lóží plánujících revoluci proti feudálnímu režimu měla své sídlo v Paříži na místě, kde v roce 1997 havaroval vůz britské princezny Diany za dosud nezcela vyšetřených okolností.

Francouzská revoluce, která vypukla v roce 1789 proběhla pod hesly „Volnost, rovnost, bratrství“. Přinesla však především ničení,teror a chaos. Na gilotině za vlády revolučních jakobínů-předchůdců ruských bolševiků umírali nejen příslušníci aristokracie, ale i sami strůjci revoluce. Poprvé se naplnilo známé rčení: „Revoluce požírá své vlastní děti“.

Chaos v zemi ukončila až diktatura Napoleona, jehož vojska proměnila velkou část Evropy na bitevní pole.

 

Vzestup Rothschildů

Adam Weishaupt měl svého sponzora. Byl jím syn zlatníka a obchodník Mayer Amschel Bauer, který si změnil příjmení na Rothschild, což znamená rudý štít. Ještě dva roky před vznikem spolku iluminátů v roce 1774 ve Franfurktu na Mohanem na shromáždění 12 nejbohatších lidí tehdejšího Pruska prohlásil „Války by měly být řízeny tak, aby národy obou stran upadly hlouběji do dluhů…. Paniky a finanční krize by měly nakonec vyústit v celosvětovou vládu, nový řád celosvětové vlády.“

Jeho nesmírně schopným pěti synům se podařilo rozšířit obří finanční impérium ve velké části tehdejší Evropy.

Proslulý je příběh jednoho z nich Nathana Rothschilda, který během jednoho dne de facto skoupil celou Anglii. Stalo se tak 20.7.1815 v den bitvy u Waterloo. Rothschild měl své informátory na bojišti. Díky ním se dozvěděl o výsledku bitvy o několik hodin dříve než obyvatelé Londýna. Když náhle začal prodávat své akcie na burze, rychle se rozšířila fáma, že Napoleon vyhrál. Většina akcionářů rychle prodala své akcie a dluhopisy. Jejich cena tak klesla o 95%. V té chvíli je Rothschildovi agenti rychle skoupili. O pár hodin přišla zpráva o vítězství Anglie, která přinesla i vítězství Rothschildům.

Rothschildové se brzy stali nejbohatším rodem v Evropě. Půjčovali státům a ve válkách financovali obě válčící strany. Tím ještě více zvýšili svou moc a vliv. Spolu s americkými Rockefellery a několika dalšími rody vlastní nyní de facto většinu světového majetku.

V současnosti se jmění Rothschildů odhaduje na 100 tisíc miliard dolarů. Jen tak mimochodem. Ve Forbesově knize nejbohatší muž planety Bill Gates má majetek okolo 50 miliard dolarů.

 

Počátky komunismu

V polovině 19. století mladý Karel Marx poprvé publikuje své komunistické myšlenky.

Komunismus hlásící všeobecnou rovnost a beztřídní společnost se iluminátům velmi dobře hodil k dosažení cíle-světovlády. Představoval jeden ze způsobů, jak rozbít starý řád a hodnoty na kterých stál. Tedy aristokracii, národní inteligenci, podnikatelskou vrstvu společnosti, tradiční rodinu, stejně jako náboženství.

Krásným příkladem bylo sovětské Rusko. Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Samotný americký prezident Willson se zasadil o to, aby Trockému byl vydán pas, aby mohl v roce 1917 vycestovat do Ruska.

 

Iluminátský prorok

V roce 1871 ve svém dopise jeden z představitelů iluminátů Albert Pike předpověděl tři světové války, které mají vést k nastolení „Nového světového řádu“. Na krátkou dobu byl tento dopis vystaven v Britské muzejní knihovně v Londýně a byl okopírován Williamem Guy Carrem, bývalým důstojníkem rozvědky Kanadského královského námořnictva.

Píše se v něm:

„První světová válka musí být vyvolána, aby bylo Iluminátům umožněno odejmout moc ruským carům a utvořit z této země pevnost ateistického komunismu. K podnícení této války budou použity nesrovnalosti mezi britskou a německou říší, vyvolané agenty Iluminátů. Na konci této války bude ustanoven komunismus, který poslouží k zničení ostatních vlád a k oslabení různých náboženství.“

„Druhá světová válka musí být podnícena využitím rozdílů mezi fašisty a politickými sionisty. Tato válka musí být vyvolána, aby byl zničen nacismus a aby byl politický sionismus dostatečně silný k vytvoření svrchovaného státu Izraele v Palestině. Během druhé světové války se musí stát mezinárodní komunismus dost silný na to, aby vyvážil křesťanství, které bude poté omezováno a drženo pod kontrolou do doby, než jej budeme potřebovat pro závěrečné sociální kataklyzma.“

„Třetí světová válka musí být podnícena využitím rozdílů způsobených agenty Iluminátů mezi politickými sionisty a vůdci islámského světa. Válku bude nutné vést tak, aby se Islám (muslimský arabský svět) a politický sionismus vzájemně zničily. Mezitím budou ostatní národy, opět rozděleni v tomto tématu, donuceni bojovat až do bodu úplného fyzického, morálního, duchovního a ekonomického vyčerpání… Vypustíme nihilisty a ateisty a vyprovokujeme ohromné sociální kataklyzma (rozvrat), které ve vší své hrůze jasně ukáže všem národům, jaké jsou následky absolutního ateismu – původ krutostí a nejkrvavějšího běsnění. Pak všude občané, nuceni bránit se před světovou minoritou revolucionářů, vyhladí ty ničitele civilizace a většinová populace, rozčarovaná z křesťanství, jehož deistický duch bude od té chvíle bez směru či možnosti cesty, bude prahnout po ideálu, ale aniž by věděla, kterým směrem upřít své uctívání, obdrží pravé světlo skrze univerzální vyjevení čisté doktríny Lucifera, konečně vynesené ven široké veřejnosti. Toto vyjevení bude možné následkem všeobecné reakce, která bude následovat po zničení křesťanství a ateismu, kdy obojí bude poraženo a vyhlazeno současně.“

Jak mohl tak detailně Albert Pike popsat budoucnost světa? Osobně napsal, že mu tyto údaje nadiktoval jeho duchovní průvodce. Neměli by jsme zapomínat, že na světě existuje řada textů, v nichž byla přesně popsána budoucnost světa. Připomeňme biblická, či Nostradamova proroctví. V tom Nostradamově je např. přesný popis nástupu nacismu v Německu a vlády Adolfa Hitlera, který je pojmenován přezdívkou Histler.

 

Závěr
Pro běžného člověka je to jen velmi těžko pochopitelné. Pokud jsou výše uvedené citáty skutečně pravdivé, pak skutečným cílem iluminátů je přivést svět k apokalypse. Ať již prostřednictvím vyvolání třetí světové války, či jinými prostředky.

Zřejmě v ní vidí naplnění biblických proroctví o konci našeho věku, po kterém přijde tisíciletá říše míru a bratrství. Říše, kterou spojují se zavedením „Nového světového řádu“. Domnívají se, že apokalypsu přežijí někde hluboko v krytech pod zemí a budou pak jako neomezení diktátoři vládnout zbytku lidstva, které katastrofu přežije. Řídí se heslem „Účel světí prostředky“. Domnívají se, že konečné dobro ospravedlní jakékoliv zlo při jeho realizaci.

Domnívám se, že pokud takové plány skutečně existují, jsou jen iluzí. Jistě, že může dojít i na velmi obtížné apokalyptické scénáře. Nicméně to rozhodně nebudou ilumináti, kteří budou vládnout světu poté. To proto, že se změní duch doby a s ním i lidské myšlení. Pro lidi usilující o ovládnutí a kontrolu jiných zkrátka nebude v novém světě místo.

Proto také nemá smysl proti iluminátům bojovat. Spíše by jsme se měli snažit nepodléhat jejich vlivu. V praxi to znamená nepodléhat různým formám mediální propagandy, která se snaží nás přimět vidět v jiné skupině lidí, či národu našeho nepřítele. Každý kdo podlehne zlosti a nenávisti se stává slabým. A tím i snadněji ovladatelným. I samotní ilumináti jsou jen lidmi. Z podstaty ani oni nejsou zlí. Přijali jen chybné myšlení, které je vede k nemoudrým činům. Ztotožnili si představu Boha s přísným a bezcitným trestajícím mocnářem. Proto se utíkají k postavě Lucifera, ve kterém vidí někoho, kdo se vzepřel „boží“ krutosti a nespravedlnosti.

 

Po stopách iluminátů III.

„Po více než století se ideologičtí extrémisté na obou stranách politického spektra snažili na základě často publikovaných incidentech útočit na rodinu Rockefellerů kvůli výjimečnému vlivu, který má na americké politické a ekonomické instituce. Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajného spolku, který pracuje proti zájmům Spojených států a charakterizují moji rodinu jako “internacionalisty”, kteří konspirují s jinými po světě, aby vytvořily více integrovanou globální politickou a ekonomickou strukturu – jeden svět, chcete-li- Jestli mne obviňují z tohoto, přiznávám vinu, a jsem na to pyšný…Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme je velká krize a národy uznají nový světový řád.“

Tato slova publikoval jeden z nejbohatších mužů světa David Rockefeller. Stal se tím jedním z mnoha mužů globální elity, kteří docela otevřeně přiznali svou účast na „konspiračním spiknutí“ s cílem světovlády. Program je jednoduchý. Uvést svět do chaosu a pak nabídnou sužovanému lidstvu řešení v podobě jednotné totalitní vlády, která zajistí pro všechny klid, mír a pořádek.

V této souvislosti by možná nebylo na škodu publikovat anonymní vyjádření jednoho amerického ilumináta, zveřejněného v knize Jana Von Helsinga „Ruce pryč od této knihy“. Pravost citátu sice nelze ověřit, nicméně dobře vyjadřuje podstatu věci a příčinu dosud poměrně úspěšnosti plánu. Na výtku autora knihy, že ilumináti manipulují se zprávami řekl:

„Kdo hledá pravdu, ten najde. Většina lidí, ale vůbec nemá zájem hledat. A proto jsou pro nás jako zvířata, ty také nehledají. Ten kdo nepoužívá vlastní rozum a nebojuje za svou svobodu, tomu ani nebude chybět. Informace jsou přece zde, jsou všude. No ten kdo nechce vidět prostě nevidí. Víte, že ani my se prostě neschováváme. Nikdy jsme se neschovávali. Naše symbolika je jasná v značkách firem, v emblémech. Prostřednictvím televize a novin informujeme lidi o tom, že spějeme ke státu kde budou všichni pod kontrolou, no nikdo se nebrání…“

Ano neschovávají se. Nemají to zapotřebí. Stačí jím skrze mainstreamovské sdělovací prostředky, vzdělávací systém a propagaci nízké kultury a konzumu vymýt mozky většiny lidí, kteří pak přestávají kriticky myslet. Když pak vypustí do světa pár pravdivých informací o svých skutečných cílech, nemusí mít obavu. Ti, kteří se postaví veřejně proti, ztratí své veřejné funkce, nebo se jen stanou terči výsměchu a urážek takto maistreamovými médií zmanipulovaných lidí. Většinu lidí si tak ve strachu ze zesměšnění rozmyslí v budoucnu o těchto věcech mimo své soukromí mluvit.

Když dotyčný kritik bude prezidentem USA, použijí se již jiné prostředky.Třeba jej zastřelí šílený střelec. Americký prezident J. F. Kennedy krátce před svou smrtí mimo jiné řekl.

“Celý svět stojí proti monolitické konspiraci, která se opírá hlavně o skryté prostředky, aby šířila sféru svého vlivu – zakládá se na infiltraci namísto invaze, na podvratné činnosti namísto voleb, na zastrašování namísto svobodné volby, na partyzány v noci namísto armád ve dne. Je to systém, který upsal velké lidské a materiální zdroje do budování pevně upletené, vysoce efektivní mašinerie, která kombinuje armádní, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace .”

 

Přelidněná planeta

Za největší problém současnosti a podotýkám oprávněně považují ilumináti přelidnění planety. Je nás zkrátka moc na to, abychom se všichni uživili a přitom postupně nelikvidovali planetu nadměrnou ekologickou zátěží.

Existují různé koncepce, jak dosáhnout snížení populace. Poměrně účinná je politika jednoho dítěte v Číně. Neúčinné jsou zatím různé osvětové programy spojené s propagací antikoncepce a plánovaného rodičovství v zemích třetího světa.

V minulém článku jsem zmínil válečné konflikty.O dalším způsobu, jak toho dosáhnout hovořil před časem na zasedání globální organizace TED i zakladatel Microsoftu a dnes i velký obhájce programu povinného očkování Bill Gates. Řekl:

„ Dnes žije na světě okolo 7 miliard lidí. Nebude trvat dlouho a bude jich 9 miliard. Pokud vykonáme dobrý kus práce, tak díky vakcínám, „správné“ zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, můžeme populaci snížit o 10 – 20 procent .“

 

Ilumináti a UFO

Až dosud jsme hovořili o působnosti iluminátů v rámci planety Země. Existují však svědectví o tom, že se jedná o spolek, který má i mimozemskou působnost. Respektive je součástí širšího kosmického společenství, tvořeného technicky vyspělejšími mimozemskými civilizacemi, bohužel však s pochybnou morální úrovni.

Podle několika svědectví po roce 1945 kontaktovali vládu USA eticky vyspělí mimozemšťané. Nabídli mírové technologie výměnou za vojenské odzbrojení. Vláda odmítla a přijala nabídku jiné skupiny mimozemšťanů, která dodala technologie bez požadavku odzbrojení. Mimozemšťané chtěli jediné. Možnost provádět genetické a lékařské experimenty na lidech. Od této doby se datuje počátek fenoménu únosu lidí do UFO.

Mnozí jistě si řeknou: Bajnar říká opět bláboly. Měli by však vědět, že tyto bláboly dnes hlásá i např. jeden z bývalých astronautů Edgar Mitchell.

V roce 1997 se šestý muž na Měsíci podílel na takzvaném projektu Odhalení. Při svých výzkumech UFO se například radil s lidmi, kteří hovořili s osobami, jež se podílely na utajování roswellského případu (údajná havárie UFO v roce 1947 ). Řekl „Je zde zhruba 150 vojáků a vládních úředníků, kteří chtějí o této události veřejně mluvit. Bohužel mají problém s porušením slibu mlčenlivosti. Z jejich svědectví ale jasně vyplývá, že tehdy došlo k havárii mimozemského stroje ,“ řekl Mitchell. Přiznává však, že osobně nemá s UFO žádnou přímou zkušenost. „Jestliže ale všichni lidé, s nimiž jsem hovořil, říkají pravdu, pak mohu prohlásit, že nás cizí inteligentní bytosti navštívily ,“ zdůraznil astronaut. Dodal ještě, že došlo i k nehodám jejich dopravních prostředků. Na Zemi bylo nalezeno několik jejich těl a technika. Některé části stroje pak byly znovu použity a jiné „okopírovány“.
Mitchella však daleko více znepokojuje jiné skutečnosti. Podle něj se zřejmě použití mimozemských technologií vymklo vládě z kontroly a dostalo se do soukromých rukou. Může se prý jednat o skupiny lidí, jež možná dokonce pracují proti vládě. Ta ale raději vše zamlčuje. „V současné době se pokouším zjistit, odkud tyto tajné skupiny osob čerpají peníze. Hledal jsem v úředních záznamech, ale nic jsem nenašel. Už sám fakt, že chybí dokumentace, svědčí o tom, že něco není v pořádku ,“ řekl astronaut.

 

Závěr

Moc iluminátů neplyne primárně z vlastnění zbraní či peněz. Plyne z ochoty většiny lidí nechat si vymývat své mozky. Ve chvíli, kdyby většina lidí začala opravdu důsledně používat svůj mozek, pak jejich vliv zanikne.

Jsem optimista. Myslím, že až se změní duch doby, tak k tomu skutečně dojde.

Mimochodem. Kdyby měl kdokoliv zájem se začíst do citátu významných světových osobností o Novém světovém řádu, pak může kliknout zde.

 

Po stopách iluminátů IV.

„Mezi státy začalo nové partnerství. Dospěli jsme do skutečně jedinečného a mimořádného bodu. Krize v perském zálivu, i když je těžká, nám otevírá vzácnou příležitost k vývoji vstříc epoše jednoty. Z této těžké doby by mohlo vzejít uskutečnění nového světového řádu, našeho cíle.“

Tato slova pronesl George Bush st. Před americkým kongresem dne 11.9.1990. Jako první americký prezident poprvé zmínil myšlenku Nového světového řádu, která je součásti symbolu na jednodolarové bankovce. Stalo se tak přesně 11 let před 11.9.2001, kdy teroristé napálili letadla do Newyorských mrakodrapů a tím zahájilo éru války s terorismem spojenou s omezováním osobní svobody v USA a expanzivními válkami na blízkém a středním Východě, které vedly nakonec nejen k svržení několika režimů, ale i k vzniku Islámského státu v Sýrii a Iráku a vlně utečenců.

V čele USA stál v roce 2001 G.Bush mladší. V roce 2004 zvítězil ve volebním klání se současným ministrem zahraničí Jonem Carrym. Je zajímavé se podívat na minulost obou pánů. Ač v rozdílných politických táborech, tak oba spojovalo členství v elitním klubu na univerzitě v Yale pod názvem „Lebka a kosti“. Ač se jedná o obskurní společnost vzniklou již v roce 1832, jejími členy jsou mnohé významné osobnosti v oblasti politiky a hospodářství. Součástí přijímacího rituálu je slib poslušnosti a také např. povinné vyprávění adeptů o svých sexuálních fantaziích a zážitcích. Důvod může být prostý. Adept se tím stává vydíratelným v případě své neposlušnosti.

Spolek „Lebka a kosti“ představuje jen jednu z několika elitních organizací mocných, která má zabezpečovat řízení světa elitami=ilumináty. Po druhé světové válce vznikl Bilderberg a Trilaterální komise, jako fóra významných politiků, ekonomů, bankéřů a mediálních magnátů, kde se diskutují různá témata politického a společenského vývoje světa. Zde se rozpracovávají různé dílčí programy ( např. zavedení eura ), které potom jsou dále předkládány konkrétním zemím. Nesmírně důležitou součástí jsou mediální programy, které mají ten či onen program rozšířit mezi veřejnosti a získat její souhlas.

 

Ilumináti a genetika

Dnes je módou genealogie. Důležitou je i pro příslušníky globálních elit. Na internetu je plno zajímavých rodokmenů ukazujících pokrevní příbuznost mezi americkými prezidenty a královskými rody středověku. Především britskou královskou rodinou. Linie jde dál skrze římské aristokratické rody až k vládcům starověkého Egypta a Babylónie.

Existují domněnky, že původ těchto dynastií se táhne až k těm, které nazvali Hebrejci slovem „Nefilim“. Šlo o křížence „synů božích“ a prostých lidí, kteří podle Bible a apokryfní knihy Henochovy přivedli svět ke zkáze a biblické potopě za doby Noema. Zdědili vysokou inteligenci a mnohé schopnosti od „božských lidí“, ale zároveň i jistý druh primitivismu od prostých materiálních lidí. O tom, kdy byli „synové boží“ zmínění v knize Genesis se dodnes vedou spory. Podle jedněch se jednalo o vyspělou lidskou rasu, která se zpronevěřila svému poslání a uzavřela nerovné svazky s dosud primitivními lidmi z nichž se pak narodili psychicky pokřivení jedinci. Podle druhých šlo o příslušníky některých mimozemských ras.

Každopádně ilumináti se vyznačují nedostatkem lidského citu větším než je obvyklý průměr. Dominuje u nich pragmatičnost, chladný bezcitný kalkul. Tím se podobají jisté mimozemské rase zvané Šediví. Lidé, kteří se s nimi setkají při svých únosech do UFO vyprávějí o nich jako o bytostech ovládajících telepatii a hypnózu, kteří však jsou zcela prosti emocí. Lidi unášejí proto, neboť ztrácejí schopnost vlastní reprodukce a křížením s lidmi se snaží dosáhnout přežití. Za možnost dělat inkognito pokusy na lidech dodali USA mnohé technologie, které našly uplatnění hlavně ve vojenské oblasti.

 

Ilumináti a manipulace lidí

Ilumináti se velmi dobře vyznají v psychologii. Ví o moci hypnózy a řady psychických technik ovlivňujících lidi. A také ví jak snadno ovlivnit veřejného mínění. Základem je udělat z lidí nemyslící tvory, kteří budou papouškovat to, co jím bude ať již v médiích či jinak předloženo.

Ilumináti přiznávají, že používají nečestných metod. Obhajují je však tím, že v budoucnu přinesou lidem všeobecný prospěch. Domnívají se, že to je ospravedlňuje před vyšší inteligencí. Iluzorně si myslí, že člověk který páchá zlý skutek bez pocitu špatného svědomí, nepodléhá tím zákonu karmy.Domnívám se, že to je hluboký omyl. Za každý čin budeme po zásluze odměněni bez ohledu na to jestli máme, či nemáme vlastní svědomí. To je i jejich záchrana. Po čase tak i oni pochopí, nastoupí na správnou cestu a stanou se z nich již skuteční služebníci lidí a života.

Ilumináti se zdají téměř všemocní. Zdaleka to však takto není. Vládcem světa nejsou oni, ale Bůh, proti kterému jsou oni se všemi svými možnostmi nicotní. Moc je jím dána jen potud, dokud ostatní lidé díky svým špatným vlastnostem a chybám budou potřebovat jejich výchovu.

V roce 2010 na zasedání Trilaterální komise údajně i Zbigniew Brzezinski přiznal že samotný jejich plán na vybudování Nového světového řádu se zadrhává. Lidi se přece jen brání více než čekali a mnohé státy se vzpírají. Čína je stále silnější a Rusko se nechce podřídit ( proto taková kampaň proti Putinovi). Existují svědectví, že i mezi rody globální elity jsou vážné rozepře a spory, které realizaci plánu světovlády narušují.

 

Závěr

Tímto končím seriál Po stopách iluminátů. Jistě se v budoucnu k některým otázkám ještě vrátím. Čerpal jsem materiály hlavně z internetu. Některé názory jsou zde protichůdné. Přesto si lze na základě nich, jejich kritickým čtením a přejímáním udělat obraz o politické historii světa posledních stoletích v širší perspektivě než z mainstreamových médií a knih.

Petr Bajnar

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.

 

Blog Petra Bajnara na iDNES

Osobní stránky Petra Bajnara

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login