adminml

Jan Fikáček: Je prostoročas tekutý? Aneb, jsem blázen nebo nový Einstein?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Jan Fikáček: Je prostoročas tekutý? Aneb, jsem blázen nebo nový Einstein?

Anebo ještě, proč jsem byl vykázán z Vesmíru? Ne, nezbláznil jsem se, jen jsem byl zablokován před nějakou dobou ve FB skupině Kosmologie a vesmír. Tenhle blog ale bude hlavně o tom, jak rozlišit vědu od pavědy.

 

Motto: „A tehdy Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť oni nevědí, co činí.“

Jeden špičkový a moudrý vědec z Akademie věd mi v diskusi opáčil, ať se nemýlím, ale že někteří vědci se nejenže umí chovat iracionálně, ale jsou v tom přímo ukázkovými příklady. Domnívají se třeba, že speciální vědecké znalosti jim daly kámen mudrců, který je činí experty i ve zcela jiných oborech, a to bez toho, že by se jim kdy věnovali. A že si myslím, že z nich studium exaktního oboru vyhnalo veškerou iracionalitu a provždy se tak chovají rozumně a spravedlivě, a to třeba i v osobním životě. Nějak jsem tomu moudrému sdělení nevěnoval pozornost do doby, než jsem získal s tímto jevem osobní barvitou zkušenost. Přesto věřím, že takoví lidé jsou ve vědě opravdu výjimkou. Zatím jsem totiž až tolik takových „vědců“ nepotkal. Nicméně nejméně jednoho ano.

 

Pavel Vachtl, administrátor a zakladatel skupiny Kosmologie a vesmír (doufám, že se ta skupina přesně takhle jmenuje – už v ní nejsem), napsal onehdá do této skupiny dlouhý text o tom, že jsem pavědec a že mě proto zablokuje ve všech svým FB skupinách. To potom také udělal. Dovoluju si jej jmenovat, neboť on v tom textu pochopitelně učinil totéž. Když někdo vystuduje nějaký obor, třeba jako Pavel fyziku, měl by v rámci studia obdržet i znalosti o tom, jak funguje vědecká metoda a jaká jsou kritéria vědecké pravdivosti, aby mohl rozeznat vědu od pavědy. Obávám se, že Pavel nedával moc pozor, když se to probíralo, tedy jestli měl rámci studia takový předmět.

Proč to říkám? Uvedu dva případy jeho nevědeckého hodnocení, které jsou navíc fyzikálně zajímavé, a které jsou zároveň poučné i z hlediska posuzování vědeckosti názorů. Kdysi jsem Pavlovi v diskusi tvrdil, že prostor teče do černé díry, což je vlastně „mechanismus“ její gravitace. To ho, coby „ochránce vědy“, dost rozrušilo. Tato hypotéza vycházela z mé asi 30 let staré představy, že prostor(očas) je fyzikální médium, jakási kvantová supratekutina. (Nedávno bylo možné představu vesmíru jako vícerozměrné supratekuté bubliny zaznamenat i v seriálu Teorie velkého třesku.) Na základě této představy jsem usoudil, že by se některé relativistické efekty daly v analogii realizovat jako efekty zvukových vln v tekutině či supratekutině. Tuto hypotézu jsem nazval zvukovou teorií relativity, za což mě od té doby občas označoval za blázna náš přední super-strunový fyzik Luboš Motl. Smůla, že pak ale byla tato představa v podobě „hluchých“ děr realizována v laboratoři. Takže se evidentně mýlil Luboš, a blázen jsem fakt nebyl.

Že tok prostoru/prostoročasu do černé díry není pavěda, jak se Pavel mylně domníval, ale vědecká hypotéza, se asi nemůžeme přesvědčit tím, že přední světový fyzik Max Tegmark tuto představu prezentuje v pořadu BBC (viz video níže). BBC totiž není vědecká instituce a neumí rigorózně kriticky posoudit, je-li něco validní vědecká hypotéza. Tegmark by to ale měl umět rozhodnout.

 

 

Vážněji bychom měli už tuto hypotézu vzít, když třeba zjistíme, že Laboratoř kvantové gravitace university v Nottinghamu dělá hydrodynamické simulace rotujících černých děr. Na jejich videu onen tok média do „černé díry“ můžeme přímo vidět.

 

 

Ale pakliže je tato představa toku prostoročasu do černé díry prezentována ve špičkovém vědeckém časopise Nature, třeba v článku Umělá černá díra vytváří vlastní verzi Hawkingova záření, už bychom mohli tušit, že opravdu nejde o pavědu. V onom článku se mluví o černých dírách jako o gravitačních výlevkách. Evidentně je to tedy vědecká hypotéza, která nebyla ani potvrzena ani vyvrácena, označit ji ale za pavědu je výrazně pavědecký krok. Ne-li, pak by to chtělo nařknout Nature (a mnoho dalších vědeckých časopisů), že publikuje pavědu. A za pavědecké označit několik desítek vědeckých pracovišť, kde se o analogy, simulace černých děr různými médii snaží. Pavel prostě naplnil klasikova slova: „Jsi-li si něčím jist, jsi špatně informován.“ 🙂

Na konci blogu je uvedeno několik dalších recenzovaných či nerecenzovaných článků, které obsahují či staví na hypotéze prostoročasu jako média a černé díry jako „výlevky“ vesmíru, kam teče prostor(očas). Ale dalo by se jich najít mnohem více. Pro celkovou představu o této hypotéze doporučuju třeba populární, ale ucelený popis v článku Co říkají zvukové černé díry o těch reálných. Tohle téma je opravdu fascinující.

Přikládám ještě jedno úžasné video Prof. Jeffa Steinhauera z Technionu, Izraelského Institutu of Technology, který je v tomto směru asi nejdál a simuluje černé díry v ultrachladné kapalině. Používá k tomu soubor atomů rubidia, zmrazených na méně než miliardtinu stupně nad absolutní nulou, jinými slovy Bose-Einsteinův kondenzát. Působením laseru přiměl tuto látku s kvantovým chováním proudit rychleji než zvuk. Když pak do ní pustil zvukové vlny proti směru jejího proudění, zvukové vlny v ní uvízly jako plavci v silném proudu. Kvantový kondenzát se tím pádem stal náhražkou gravitačního horizontu událostí.

 

 

Pavel prostě neměl dostatek informací (na rozdíl od „amatéra“) a současně schopností posoudit možnou správnost této, pro něj nové, hypotézy. Jak tedy zřejmě postupoval ve své úvaze? Zaprvé ji srovnal s mainstreamem, tedy s tím, co ho čili ve škole. Správě vyhodnotil, že tato představa není hlavní proud. Poté se zeptal, jestli tu hypotézu říká nějaký prestižní fyzik nebo je to publikováno v recenzovaném fyzikálním časopise. O tom taky neměl informaci, takže usoudil, že to musí být pavěda, protože to říká jen nějaký Honza.

„Teorie se stávají ideologiemi, dokonce ve fyzice a biologii. Kdo zaútočí na převládající módu, je „venku“ a nedostane už žádné peníze.“ — Karl Raimund Popper

 

 

Obávám se, že skutečná kritéria pravdivosti jsou ale naprosto jiná. Hypotéza nemusí být mainstream, aby mohla býti pravdivá nebo alespoň nadějná. Dokonce prakticky všechny dnes uznávané mainstreamové teorie začínaly jaksi proti proudu. Stačí nahlédnout do historie. Pravda se také nedá odhlasovat, a to ani těmi největšími experty. Ba co víc, nemá-li se věda zastavit, pak zejména hypotézy vymykající se aktuálním představám mohou zajistit její výrazný posun vpřed. Mainstream je v hlavních myšlenkách už jen historie. Nelze necitovat Einsteina: „Slepá víra v autority je největší nepřítel pravdy.“ Vlastní uvažování je opravdu lepší než kopírování toho, co vymyslely autority. Má-li mít hypotéza šanci na pravdivost, nesmí pouze odporovat experimentálním faktům. A představa toku prostoru do černé díry žádným faktům neodporuje. Dokonce navrhuje jejich vysvětlení a podpoření, včetně uznávané hypotézy Hawkingova záření.

Kritériem vědeckosti je tedy pouze logická konzistence myšlenky a soulad s experimentálními fakty. Ani fakta, ani logické argumenty hypotézu prostoročasu jako média (tekoucího do černé díry) nevylučují. O tato skutečná kritéria možné pravdivosti se ale Pavel nezajímal a za vteřinu už věděl, že je tato představa nevědecká. Pavědecký byl ale naopak jeho postup. Jeho nevědecké posuzování myšlenek jsem si pak následně zlomyslně otestoval několika dalšími málo známými vědeckými hypotézami, které jsem sebral z časopisu Nature a tyto mé experimenty výsledek potvrdily. Pavel nerozezná vědeckou hypotézu od pavědy. 🙂

A teď ještě jeden příklad vědecké hypotézy, opět fyzikálně zajímavé, daleko zajímavější než to, že jeden člověk netuší, jaká jsou skutečná kritéria vědeckosti. Jde o dva tři texty, po kterých jsem byl ze zmíněné skupiny „odstraněn“ coby pavědec. Konkrétně jde o obsah článků Proč neexistuje prostoročas, Co skutečně znamená rovnice E=m.c^2 a Proč čas není 4.dimenze. Všechny tyto články jsou vlastně založeny na jediné hypotéze, která se týká toho, že jednou z dimenzí „prostoročasu“ je časová osa. Na této ose se ve všech rovnicích i v Minkowského prostoročasovém diagramu objevuje c.t, tedy rychlost světla krát čas, což silně naznačuje, že tato osa nemusí být přímo časová. Mohla by být obdobně prostorovou osou jako ty ostatní tři osy, neboť má také fyzikální rozměr v metrech. Rychlost krát čas dává totiž vzdálenost v metrech. A čas by pak bylo možné interpretovat jako fyzikální pohyb ve směru této 4.dimenze, nikoliv však jako časovou dimenzi, neboť pak by musela být tato dimenze v sekundách, a ne v metrech. Mimochodem tato představa vlastně vychází z předchozí hypotézy, že je prostoročas „supratekutina“, a chápe čas jako pohyb vícerozměrné „bubliny“ zvané vesmír.

 

 

Opravdu to opět není mainstreamová představa, ale jen hypotéza. Podívejme se na ni zase z hlediska skutečných kritérií pravdivosti, a ne z hlediska Pavlových nevědeckých kritérií. Tato hypotéza neodporuje vůbec žádným experimentálním či observačním výsledkům, neboť respektuje všechny experimentální výsledky, kterými byla teorie relativity potvrzena. Respektuje dokonce plně i Minkowského „prostoročasový“ model a jeho matematiku, neboť na něm staví, jen ho jinak interpretuje. Navíc se oproti obvyklému výkladu snaží vysvětlit ono pro mainstream „přebytečné“ c, které klasický výklad prostě ignoruje. Není tedy nejmenší důvod tuto hypotézu označit za pavědeckou.

Tato hypotéza, která jistě může být nesprávná, se nicméně pokouší vysvětlit to, co současná interpretace vysvětlit neumí, pokud vím. A totiž to, co tam dělá ona rychlost c, když má jít pouze o časovou osu. Jaká je interpretace této rychlosti, když to nemá být fyzikální rychlost? Představu, která ono c chápe jako fyzikální rychlost, lze minimálně v podobě metafory nalézt také ve výkladu předních fyziků. Třeba i v podobě pro českého čtenáře přístupné, tedy v popularizační podobě, a to v knize Briana Coxe Proč platí E=mc^2. Tato hypotéza je tak jen snahou o jinou interpretaci teorie relativity. A není na tom nic nevědeckého, protože třeba kvantová mechanika má na základě stejných experimentálních ověření a na základě stejného matematického modelu, desítky možných interpretací. Z toho je jasné, že experimentální data spolu s ověřeným matematickým aparátem dávají stále prostor pro různé interpretace, které někteří lidé mohou iracionálně odmítat jen proto, že jsou zvyklí na jiné.

Korunu svému pavědeckému přístupu pak Pavel nasadil, když se jal poté hodnotit můj filosofický článek v recenzovaném časopise ERGOT. O článku Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice prohlásil, že je špatně, aniž by uvedl, co je v něm údajně špatně. Nevadilo mu přitom, že je to článek z oboru, kterému se nikdy nevěnoval a nemá proto moc velké předpoklady takové články chápat a praktiky žádné je posuzovat. Tvé nepochopení, Pavle, neznamená nesprávnost článku. Nazval bych to „jemnou“ arogancí z ignorance. Je to něco takového, jako kdyby hluchý prohlásil, že ptačí zpěv je nesmysl.

Otázka tedy je, jaký byl skutečný důvod, že mě ve svých skupinách zablokoval, zejména, když to třeba učinil i ve skupině Technologie, kam jsem jen dával novinky ze světa technologií, a ne nějaké své názory či články. To moc jako racionální postup nevypadá, spíše je to nějaká emoční nevědecká reakce. Když k tomu přidáme, že je v jeho skupinách spousta úplných bláznů, kteří nemají ani základní znalosti fyziky, a přesto jsou tam trpěni, je jasné, že „věda“ byla jen štít, za kterým se schovávaly zcela jiné pohnutky jeho akce.

P.S.: A ještě k titulku. Ne, nejsem žádný druhý Einstein, jak mi posměšně „vmetl do tváře jeden oponent, nemám jeho genialitu, a dělám poměrně prosté úvahy. Jen mi asi trochu chybí některé předsudky, a tak mě ne vždy uvězňují jisté obvyklé myšlenkové stereotypy. A fakt odmítám vypnout mozek, přestat přemýšlet a jen opakovat to, co kdysi vymysleli jiní.

 

Literatura:

Balbinot R., Carusotto: Quantum hydrodynamics: Acoustic Hawking radiation, Nature Physics volume 12, pages 897–898 (2016)
Castelvecchi D.: Artificial black hole creates its own version of Hawking radiation, Nature, 15.8.2016
Chown M.: Is space-time actually a superfluid?, New Scientist, 7 June 2006
Coven R.: Hawking radiation mimicked in the lab, Nature 12.10.2014
Coven R.: One-man band: the solo physicist who models black holes in sound, Nature, 15.8.2016
Houser P.: Hawkingovo záření prý detekováno – jako zvukové vlny, ScienceMag.cz, 19.8.2016
Kučera J.: Vědci vyrobili první akustickou černou díru, iDnes, 11.7.2009
Liberati S., Maccione L.: Astrophysical Constraints on Planck Scale Dissipative Phenomena, Physical Review Letters, 112, 151301 – Published 14 April 2014
Liquid spacetime: A very slippery superfluid, that’s what spacetime could be like, Phys Org, April 23, 2014
Mihulka S.: Hawkingovo záření černé díry napodobeno v laboratoři, OSEL, 14.10.2014
Moskowitz C.: If Spacetime Were a Superfluid, Would It Unify Physics—or Is the Theory All Wet?, Scientific American, 18.6.2014
​Starr M.: We Just Got Lab-Made Evidence of Stephen Hawking’s Greatest Prediction About Black Holes​, Science Alert, 21.1.2019
Steinhauer J.: Observation of self-amplifying Hawking radiation in an analogue black-hole laser, Nature Physics volume 10, pages 864–869 (2014)
Steinhauer J., Lahav O., Itah A., Blumkin A., Gordon C., Rinott S., Zayats A.: Realization of a sonic black hole analogue in a Bose-Einstein condensate, Arxiv.org, 12.12.2010
​Unhruh W.G.: Dumb holes: analogues for black holes, The Royal Society Publishing, 5.6.2008
Volchover N.: What Sonic Black Holes Say About Real Ones, QuantaMagazine, 8.10.2016

 

Blog Jana Fikáčka na iDNES: ODKAZ

 

Jan Fikáček

 

Vystudoval chemii, kybernetiku a teorii systémů (interdisciplinární studia) a považuje se za generalistu neboli obecně uvažujícího člověka někde na pomezí mezi přírodními vědami a filosofií. Roky vyučoval filosofii fyziky a filosofii virtuální reality na PřF a MFF UK v Praze (a v té době odmítal tituly jako Doc. nebo CSc.). Nyní PhD student filosofie teoretické fyziky. Pracoval jako evropský expert pro „Future and Emerging Technologies“, především v oblasti virtuální reality, rozšířené a smíšené reality. V letech 1991-7 byl předsedou společnosti Mensa ČR (lidé s IQ nad 148 (US norma)). IQ 196 testem Raven matrix II (certifikát Mensy ČR). Více informací zde.

Upozornění: Toto je popularizační blog pro veřejnost, neberte ho tedy, prosím jako vědeckou dizertační práci. 🙂 Autor má zde uváděné základní myšlenky většinou propracované do hloubky, do blogu pro veřejnost však není vhodné uvádět příliš složité formulace. Autora ale baví komunikovat s veřejností, proto tato forma s někdy expresivním vyjadřováním, přehnané nadpisy, které k popularizaci asi patří. Některé blogy jsou však čistá věda, ba dokonce mainstream, některé (asi většina) jsou kritické úvahy snažící se formulovat nové nápady, některé jsou opravdu jen sci-fi nebo spíše sci-sci-fi.

 

Životopis

Narodil se 21. dubna 19** v Ostravě. Zde vystudoval Chemickou průmyslovku a poté interdisciplinární obor Systémové inženýrství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské (VŠB).

Po studiích působil rok jako 3. tavič vysoké pece a pak 2 roky na Ekonomické fakultě VŠB jako aspirant (studium CSc.). Pak se přestěhoval do Prahy, kde působil na Ústředním dopravním institutu (ke konci jako vedoucí katedry řízení), což byla vzdělávací organizace Ministerstva dopravy a spojů. Od roku 1988 do roku 2001 vyučoval na Universitě Karlově, konkrétně na Matematicko-fyzikální fakultě a zejména pak na Přírodovědecké fakultě UK, externě na FAMU, AVU a Filosofické fakultě UK.

V následujících dvou letech působil v soukromé sféře v oblasti IT vzdělávání a digitální fotografie. Poté se přestěhoval do zahraničí, kde byl zpočátku na rodičovské dovolené a poté pracoval 6 let v oblasti evropské počítačové bezpečnosti. Kratší dobu působil jako evropský expert pro „Future and emerging technologies“, zejména pro rozšířenou a smíšenou realitu. Nyní pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

 

Intelektuální život

Od mládí se intenzivně zajímal o sci-fi, fyziku a filosofii fyziky. Ve 13 letech navštěvoval kurz kvantové fyziky a kvantové chemie na VŠB a věnoval se soukromému studiu na rozhraní fyziky a filosofie. Zúčastňoval se, počínaje základní školou, různých olympiád a uspěl zejména v matematických. Navštěvoval městský Klub mladých matematiků v Ostravě.

 

Studia

Vystudoval Chemickou průmyslovku v Ostravě, obor chemická technologie. Poté nastoupil na studium interdisciplinárního obor Systémové inženýrství (kybernetika, počítače, ekonomika, teorie řízení, teorie systémů) na Ekonomické fakultě VŠB. Od rektora získal individuální studijní plán. Největší vliv na něj po dobu studií měl obor obecná teorie systémů, hraničící s filosofií.

Po ukončení studia a po roční dělnické praxi pracoval dva roky na téže fakultě jako aspirant (1983-1984). V této době zpracovával program na analýzu ekonomických ukazatelů a soukromě, částečně úspěšně, modeloval průchod kvantových částic dvěma štěrbinami a samo-interferenci této částice. V rámci této práce navrhl experiment poukazující nerozlišitelnost náhodných a pseudonáhodných čísel.

 

Akademická sféra

V roce 1985 nastoupil na katedru řízení Ústředního dopravního institutu, kde se věnoval exaktním metodám řízení, počínajícímu rozvoji výpočetní techniky (počítač SM 3-20) a obecné teorii systémů. Sepsal několik učebních textů, z nich stěžejní byl text Obecná teorie systémů. Z politických důvodů (připravoval např. text Krize socialismu) odešel v roce 1988 na Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde učil filosofii fyziky a matematiky.

Přes 10 let působil následně na Přírodovědecké fakultě UK, kde učil zpočátku teorii systémů. Po přechodu z Katedry demografie a geodemografie na Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky začal vyučovat výpočetní techniku, zejména právě se rozvíjející Internet (rok 1995). Byl administrátorem unixového SGI serveru. V roce 1997 poprvé začal přednášet semestrální kurz „Filosofie virtuální reality“, který byl otevřený jak pro celou Karlovu universitu, tak pro všechny vysoké školy v ČR. Byl to také zřejmě první internetový vysokoškolský kurz v ČR. V rámci tohoto kurzu prezentoval vlastní filosofickou koncepci zvanou infinitní relativně fraktální strukturální fenomenologie a její aplikace do teoretické fyziky (viz např. „Technologie výroby času„), psychologie (přednáška „Byl jsem Franzem Kafkou“), sociologie a fyziologie (viz „Technologie výroby Boha„), atd. Populární nástin zmíněné tzv. totální fenomenologie lze najít v textu „Technologie výroby skutečnosti“ nebo ve specificky zaměřeném konferenčním textu „Skutečnost jako přirozená virtuální realita“ (viz publikace a reference).

 

Mensa

Některé ze zmíněných přednášek, jako například „Naučte svého psa kvantovou mechaniku“, byly původně vytvořeny jako popularizační přednášky společnosti Mensa ČR, spolku lidí s IQ nad 130, jehož byl předsedou v letech 1991 až 1997. Zároveň reprezentoval národní Mensu jako člen Mezinárodního výboru ředitelů (IBD) Mensy International a byl členem Mezinárodní rady (IGC) světové Mensy. V té době také založil a vedl Einsteinovu společnost, což byla společnost lidí s IQ nad 150. Poměrně aktivně vystupoval v médiích, televizích, rádiích a publikoval články v časopisech. V letech 1991-96 založil a organizoval soutěže pro geniální dívky Miss Mensa a Miss Einstein (dívky s IQ nad 150), od roku 1996 do roku 2001 pak realizoval soutěž Miss Internet, kde intelektuální schopnosti soutěžících tvořily většinu kritérií výběru vítězek. Partnery této soutěže byly firmy IBM, Microsoft, Seznam.cz, CK Fischer, Czechoslovak models, Autocont atd.

V roce 2000 pracoval jako kreativec v projektu vědecko-vzdělávacího centra E-area. V rámci tohoto projektu prezentoval již zmíněnou filosofickou koncepci inspirovanou virtuální realitou a to třeba také v RIBA – Royal Institute of British Architects v Londýně nebo v rámci Fóra 2000 na Pražském hradě v sekci „Globalizace a cyberhumanismus“. Navrhl a spolurealizoval virtuální model speciální teorie relativity, který byl za podpory společnosti Silicon Graphics Incorporation a projektu Praha – Evropské město kultury 2000 prezentován poradenské společnosti Andersen consulting.

V letech 2001 a 2002 pracoval v soukromém sektoru, zpracovával Státní informační politiku pro vzdělávání jako zaměstnanec European Institute for IT Education a poté krátce pracoval v oblasti digitální fotografie jako zaměstnanec Institutu digitální fotografie Ondřeje Neffa.

 

Působení v zahraničí (2003-dosud)

Po přestěhování do Belgie se v letech 2003-2006 velmi věnoval digitální fotografii, zejména tzv. High dynamic range fotografii (HDR) a byl pionýrem tzv. reflexní HDR fotografie. V roce 2004 měl výstavu fotografií „ČR ve stylu Franze Kafky“, která byla součástí oficiální prezentace ČR u příležitosti vstupu do EU. Další výstava, pod záštitou komisaře Špidly a Českého stálého zastoupení při EU, byla u příležitosti Českého předsednictví EU, v hlavní budově Evropské komiseBerlaymontu. V roce 2008 pak připravil putovní výstavu po eurocentrech České repubiky pod názvem „Tak trochu jiný Brusel“, iniciovanou Úřadem vlády ČR. V roce 2004 prezentoval svou koncepci počítačem podporované empatie(CAE) z roku 1997 na fóru evropských expertů. V roce 2005 pracoval jako evropský expert pro smíšenou a rozšířenou realitu v rámci výzvy Budoucí a vznikající technologie 6. Rámcového programu. Od roku 2007 působil 6 let jako evropský expert pro počítačovou bezpečnost a obecnou bezpečnost. V současnosti pracuje v oblasti podpory vědy, vzdělávání a zaměstnanosti.

Od roku 2012 znovu oživuje svou činnost v oblasti filosofie fyziky a filosofie. Tato témata v populární formě zveřejňuje na své blogu (iDnes) a zakládá na Facebooku skupinu Filosofie (Metafyzická systemologie). K dispozici je např. videozáznam jedné z jeho přednášek s názvem „Je čas pouhá iluze?“ ze srpna 2016.

 

Zájmy

Vždy aktivně sportoval, v mládí (17-18 let) se závodně věnoval silniční cyklistice, stejně pak několik let od roku 1997. V období let 1988 až 1995 se věnoval dálkovým běhům (nejlepší čas v maratónu 2:45:01).

 

Publikace (není-li uveden autor, je autorem JF)

Kolektiv : Přehled hlavních ekonomických ukazatelů pro řízení VHJ, VŠB Ostrava, 1984

Kolektiv : Ekonomické hry a základní oblasti jejich využití, VŠB Ostrava, 1986

Fikáček J., Skýva L.: Základy aplikací mikropočítačů v dopravě, ÚDI Praha, 1986

Obecná teorie systémů, ÚDI Praha, 1987

Co je to systém a systémový přístup, PřF UK Praha, 1987

Slovník nejpoužívanějších systémových pojmů, ÚDI Praha, 1987

Observaciones sobre questiones filosoficas de la direction,ÚDI Praha, 1987

Obecná teorie systémů dnes, In Sborník 19.konference o systémovém inženýrství, DT ČSVTS Praha, 1987

Introduction breve en la teoria de sistemas, ÚDI Praha, 1988

Systémové vlastnosti v dopravě, ÚDI Praha, 1988

Iděntifikácija i děfinicija sistěmy, In sborník mezinárodního demografického postgraduálu, PřF UK Praha, 1989

Moderní programové vybavení pro řízení I – Textové procesory, ÚDI Praha, 1989 (WordStar)

Moderní programové vybavení pro řízení II – Databáze, ÚDI Praha, 1989 (dBase II)

Asnovy sistěmnovo padchoda, In Měždunarodnaja letňaja škola děmografiji i demogeografiji, PřF UK Praha, 1989

Textový editor Text602, Smile, Praha 1990

Technologie výroby Boha, Smile, Praha 1991

Naučte svého psa kvantovou mechaniku, Smile, Praha 1992

Technologie výroby Boha, Technický magazín, č.4, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Superperpetuum mobile podle pana Fikáčka, č.10, ročník 36, Praha 1993, ISSN 0322-8355

Editor D (manuál programátorského editoru pro UNIX), Daněk software, Hodonín 1994

Rádio, televize a co dál? Virtuální realita, Ekonom, č. 41, ročník XXXVIII, Praha 1994, ISSN 1210-0714

Proč chytří lidé dělají takové hlouposti?, Ekonom, č. 52, ročník XXXX, Praha 1996, ISSN 1210-0714

Skutečnost jako přirozená virtuální realita, 1997

Úvod do Internetu a WWW, Karolinum, Praha 1998, 69. str. ISBN 8071845329.

Technologie výroby skutečnosti, E-area, 1998

Manuál ISŠU I.etapy SIPVZ (ISŠU – informační systém školení učitelů, SIPVZ – státní informační politika ve vzdělávání), MŠMT, Praha 2002

Jan Fikaček – fotografický profil s HDR fotografiemi, Digital Photographer, č. 6, Kijev 2006, registracia KB č. 10903, podpisnoj inděx 91153

HDR fotografie Zazděná řeka a Zábradlí Evropské komise, DIGI foto, č. 3, Brno 2007, ISSN 1801-0873

Náhoda neexistuje, a přesto se jí nelze zbavit, Neviditelný pes/Lidovky.cz, 8.5.2007, kopie zde

Dinant Aerial View by Jan Fikacek (dvoustránková HDR fotografie), Digital Photo, č. 105, Peterborough (UK) 2008, ISSN 1460-6801

Jan Fikacek – Portfolio Tchéque (fotografický profil s celostránkovými HDR fotografiemi), Phot’Art International, č.15, Armentiéres (France) 2009, ISSN 1950-9928

Jan Fikacek – photo exhibition SUrREAL EUROPA IN A CZECH WAY, in the Berlaymont (the main building of the European Commission), 2nd March to 30th April 2009, in the occasion of the Czech presidency to the EU, http://www.fikacek.cz/Berlaymont/

Photo de la semaine – SurReal in the Berlaymont: HDR photo „Two metal organisms from deep, eating the Earth“ by Jan Fikáček, Commission en direct, č. 509, Communautés européennes (c) 2009, ISSN 1830-5598

SurReal Europe – Photo exhibition by Jan Fikáček, Art in the Commission Buildings 2005-2010, European Union (c) 2010, Bruxelles, ISBN 978-92-79-15212-2, doi: 10.2798/11176

Belgické fotografie Jana Fikáčka (fotografický profil s 12 celostránkovými HDR fotografiemi), revue Prostor, 3. a 4. číslo XXX. ročníku, Praha 2012, ISSN 0862-7045

Přednáška „Je čas pouhou iluzí?“ (11.8.2016): https://www.youtube.com/watch?v=nyMOuaa7hF0

Budeme otroci umělé inteligence?, Nevšední svět, 9.3.2017

Existují paralelní vesmíry velmi podobné našemu?, Nevšední svět, 3.4.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Objective Source E-Learning (OSEL), ISSN 1214-6307, 10.5.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, Nevšední svět, 15.5.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, Nevšední svět, 23.6.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, Nevšední svět, 3.8.2017

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa, Prima ZOOM magazín, 15.8.2017

Experimentální filosofie jako efektivní cesta k revoluci ve fyzice, ERGOT, ISSN 2533-7564, 3.9.2017

Nekonečno jako mechanický bůh, ZAJIMAVOSTI.info, 10.11.2017

Bojíte se IQ svého psa? Jestli ne, nebojte se umělé inteligence… zatím, ZAJIMAVOSTI.info, 12.11.2017

Proč je realita jen v našem vědomí a proč není zcela pevná, ZAJIMAVOSTI.info, 15.11.2017

Dnešní fyzice chybí…. více fyziky, aneb proč je matematika někdy fyzikálně slepá, ZAJIMAVOSTI.info, 18.11.2017

Je filosofie mrtvá, jak tvrdí geniální fyzik na vozíčku?, ZAJIMAVOSTI.info, 21.11.2017

Stvořil vesmír pro nás bůh?, ZAJIMAVOSTI.info, 25.11.2017

Umělá inteligence hledá pravdu, ZAJIMAVOSTI.info, 26.11.2017

Supratekutá Schrödingerova kočka, ZAJIMAVOSTI.info, 29.11.2017

Vidíme hvězdy v minulosti nebo v současnosti?, ZAJIMAVOSTI.info, 2.12.2017

Jak na multivesmíry, ZAJIMAVOSTI.info, 5.12.2017

LEGO jako důkaz, že je antropický princip nesmysl, ZAJIMAVOSTI.info, 7.12.2017

Chvála lidské hlouposti, ZAJIMAVOSTI.info, 9.12.2017

Perpetuum mobile objeveno, ale je trochu nepraktické, ZAJIMAVOSTI.info, 12.12.2017

Kvantová mechanika je mrtvá, ZAJIMAVOSTI.info, 15.12.2017

Jsme mrchožrouti nekonečna, ZAJIMAVOSTI.info, 17.12.2017

Cestující metra jako kvantové vakuum, ZAJIMAVOSTI.info, 20.12.2017

Teorie všeho jako filosofie mrtvá už při narození, ZAJIMAVOSTI.info, 22.12.2017

Morálka jako výsledek vyšších zákonitostí, ZAJIMAVOSTI.info, 25.12.2017

Jaké IQ má Bůh a jaké vesmír, ZAJIMAVOSTI.info, 27.12.2017

Je umělá inteligence úplně blbá?, ZAJIMAVOSTI.info, 30.12.2017

Filosofický idealismus – zhoubná nemoc poznání, ZAJIMAVOSTI.info, 20.1.2018

Je elektron jen myšlenka, dokud jej nevidíme?, ZAJIMAVOSTI.info, 20.1.2018

Jan nezabít člověka při teleportaci, ZAJIMAVOSTI.info, 1.2.2018

Má nositel Nobelovy ceny pravdu a existují časové krystaly?, ZAJIMAVOSTI.info, 8.2.2018

Vidíme hvězdy v minulosti nebo v současnosti?, Mensa, č. 1/2018, Praha 2018, ISSN 1211-8877

Proč je nekonečno pavěda, ZAJIMAVOSTI.info, 14.2.2018

Zvuková černá díra, ZAJIMAVOSTI.info, 18.2.2018

Existuje vůbec pravda nebo je vše jen věc názoru?, ZAJIMAVOSTI.info, 21.2.2018

Teorie relativity hraním si s „kostkami“ na vašem stole, ZAJIMAVOSTI.info, 27.2.2018

Skutečnost jako pevný model lodi v „láhvi“ našeho vědomí, ZAJIMAVOSTI.info, 3.3.2018

Matematický vesmír a chybičky pana Tegmarka, ZAJIMAVOSTI.info, 7.3.2018

Přednáška “Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí“, YouTube, 8.3.2018

Fotografie z přednášky “Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí“, Inspiration tchèque, 8.3.2018

Má větší fantazii člověk nebo vesmír?, ZAJIMAVOSTI.info, 12.3.2018

Je vesmír jen počítačovou simulací?, ZAJIMAVOSTI.info, 17.3.2018

Důkaz neexistence boha, ZAHADY.info, 22.3.2018

Důkaz neexistence ateistického boha, ZAHADY.info, 27.3.2018

Proč je matematika hmotná a váží miliony tun, ZAHADY.info, 3.4.2018

Rozuměl Einstein teorii relativity?, ZAHADY.info, 8.4.2018

Mohou být černé díry průhledné?, ZAHADY.info, 12.4.2018

Kde si můžeme přečíst svůj osud, ZAHADY.info, 13.4.2018

Co formovalo „mimozemský“ amazonský jazyk Pirahá bez číslovek, barev a času, ZAHADY.info, 19.4.2018

Je čas jen iluze?, ZAHADY.info, 20.4.2018

Proč neexistuje paradox dvojčat, ZAHADY.info, 22.4.2018

Existují přesné kopie našeho vesmíru?, ZAHADY.info, 28.4.2018

Teorie relativity pro ty, kdo si myslí, že ji nikdy nepochopí, ZAHADY.info, 5.5.2018

Archeologie chaosu, ZAHADY.info, 16.5.2018

Byl Stephen Hawking tak geniální jako Albert Einstein?, ZAHADY.info, 19.5.2018

Albert Einstein neznámý, ZAHADY.info, 24.5.2018

Odkud se bere čistá energie bez hmoty?, ZAHADY.info, 29.5.2018

Žijeme či nežijeme v počítačové simulaci (našich potomků)?, ZAHADY.info, 31.5.2018

Existuje kvantová náhoda?, ZAHADY.info, 4.6.2018

Proč neexistuje nula, ZAHADY.info, 8.6.2018

Tajemné nekonečno jednoduše (1), ZAHADY.info, 13.6.2018

Proč se tolik bojíme zvuků nočního lesa (fenomenologie), ZAHADY.info, 18.6.2018

Náboženský kolaps geniality, ZAHADY.info, 23.6.2018

Jak ihned navázat kontakt s mimozemšťany – praktický návod, ZAHADY.info, 26.6.2018

Teorie relativity jako symetrický klam a iluze?, ZAHADY.info, 28.6.2018

Jak pochopit Einsteinovu relativitu za pár minut, ZAHADY.info, 1.9.2018

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?, ZAHADY.info, 4.9.2018

Náhoda neexistuje a přesto se jí nelze nikdy zbavit, ZAHADY.info, 9.9.2018

Jsou temná hmota a temná energie vůbec v našem vesmíru? (sci-phi), ZAHADY.info, 14.9.2018

Důkaz, že náhoda je jen iluze, ZAHADY.info, 15.9.2018

Objevila filosofie atomy náhodou?, ZAHADY.info, 17.9.2018

Byla Hawkingova mysl svobodná?, ZAHADY.info, 24.9.2018

Má exaktní věda dokonalé pravdy a dogmata?, ZAHADY.info, 26.9.2018

Řeší kapka vody Zenonovy paradoxy letícího šípu a želvy, aneb je pohyb jen iluze?, ZAHADY.info, 2.10.2018

Proč neexistuje prostoročas, ZAHADY.info, 9.10.2018

Pochopte čtyřrozměrný prostor za pár minut, ZAHADY.info, 20.10.2018

Co skutečně znamená rovnice E=mc^2, ZAHADY.info, 22.10.2018

Proč čas není čtvrtá dimenze, ZAHADY.info, 30.10.2018

 

Externí odkazy

Seznam děl v Souborném katalogu ČR, jejichž autorem nebo tématem je Jan Fikáček

Osobní blog věnovaný fyzice a filosofii: http://fikacek.blog.idnes.cz/

Starší filosofické texty: http://www.fikacek.cz/categ-filosofie.html

Osobní facebooková stránka: https://www.facebook.com/jan.fikacek

Profil na LindeIn: https://be.linkedin.com/in/jan-fikacek-1845563

Rozhovor v časopise Mensa: http://casopis.mensa.cz/rozhovory/exmensan_jan_fikacek.html

Svobodová H.: Exmensan Jan Fikáček, časopis Mensa, č. 3, ročník XV, Praha 2007, ISSN 1211-8877

Facebooková skupina Filosofie (Metafyzická systemologie): https://www.facebook.com/groups/235413043298265/

Přednáška Technologie výroby boha: http://www.fikacek.cz/buh.pdf

Výběr fotografií: https://www.fotoaparat.cz/fotogalerie/lide/7929/fotografie/?razeni%5Bpoint_count%5D=2

Výběr fotografií: https://www.facebook.com/jan.fikacek/media_set?set=a.119398308095387.7981.100000756559389&type=3

http://www.digineff.cz/art/tvorba/051125nejlepsi.html

fotografická výstava Tak trochu jiný Brusel http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/tak-trochu-jiny-brusel nebo http://www.fikacek.cz/eurocentra2006-7/

http://www.fikacek.cz/bxl2004/JanFikacekA4.pdf

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7516

http://mobil.idnes.cz/tiskova-zprava-finale-miss-internet-v-primem-prenosu-pdr-/mob_tech.aspx?c=981129_0003910_mob_aktuality

http://www.e-area.cz/main.html

https://cordis.europa.eu/pub/ist/docs/fet/ie-jan05-sac-19.pdf

YouTube
Zahady.info

You must be logged in to post a comment Login